R-292 Flintegata 7, melding om vedtak

Kristiansund bystyre vedtok i møte 28.05.2019, sak 19/36, detaljregulering for Flintegata 7. Hensikten med planen er å transformere området fra tidligere barnehage til boliger. Det skal legges til rette for to lavblokker med til sammen 10 boenheter med tilhørende anlegg og parkering i p-kjeller. Planområdet ligger i Plysjbyen i Kristiansund sentrum.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vedtatt plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig via linken under.

I henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. kan vedtaket påklages. Eventuell klage må være grunngitt og sendes: byggesak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan- og byggesak, Postboks 178, 6501 Kristiansund N innen 06.07.2019.

 

Informasjon om klagerett.

Planområdet vist kart

Saksdokumenter:
Saksframlegg, 28.05.2019
Vedtak i Kristiansund bystyre, 28.05.2019
Plankart, 26.09.2018
Reguleringsbestemmelser, 25.04.2019
Planbeskrivelse, 25.04.2018
ROS-analyse, 25.05.2018
Situasjonsplan, 15.11.2018
Sol/skyggediagram, 25.05.2018
Tverrsnitt, 15.11.2018
Lengdesnitt, 15.11.2018
Plantegning U1, 15.11.2018
Plantegning 1, 15.11.2018​​​​​​​
Plantegning 2, 15.11.2018
Plantegning 3,15.11.2018
Plantegning 4, 15.11.2018
Flintegata 7, 3D sør/øst, 15.11.2018
Flintegata 7, 3D nord/øst, 15.11.2018

Merknader ved offentlig ettersyn:
Avinor, uttale, 04.01.2019
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, innsigelse, 08.02.201
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, trekking av innsigelse, 05.03.2019
Kristiansund kommune, kommunalteknikk, uttale, 15.01.2019
Mattilsynet, uttale, 29.01.2019
Møre og Romsdal fylkeskommune, uttale, 04.02.2019
Neas, uttale, 04.02.2019
Neas, kart, 04.02.2019
NVE, tilbakemelding, 17.01.2019
Statens vegvesen, uttale, 05.02.2019