R-293 - BOLGNESET NÆRINGSOMRÅDE, detaljregulering med konsekvensutredning, høring og offentlig ettersyn

Plan- og bygningsrådet vedtok i møte 11.4.2019 å legge forslag til detaljregulering for Bolgneset ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10, slik det går fram av saksframlegg og protokoll i sak 19/21. Forslagsstiller er Bolgneset Utvikling AS, et selskap eid av Kristiansund kommune.

Formålet med forslaget er å legge til rette for etablering av et nærmere 500 dekar stort næringsområde på Bolgneset på nordre Frei. I planen inngår ny adkomstvei fra Vadsteinsvikveien og ned Daumannsdalen.

Næringsområdet foreslås lagt til rette for virksomheter innen havteknologi og tilknyttede maritime næringer. Det inngår i forslaget at Vadsteinsvikveien skal oppgraderes i tråd med økt aktivitet på det nye området.

Planforslagets dokumenter er tilgjengelig herunder:

 

Spørsmål kan rettes til Kristiansund kommune, plan- og byggesak ved Jan Brede Falkevik: 71 57 42 87 / jan.brede.falkevik@kristiansund.kommune.no

Det inviteres til åpent informasjonsmøte i Bystyresalen på rådhuset mandag 20.mai kl. 18:00. Forslagsstiller vil der orientere, svare på spørsmål og motta innspill.

Merknader/uttalelser til planforslaget sendes innen onsdag 19. juni (seks uker) til Kristiansund kommune: postmottak@kristiansund.kommune.no / Postboks 178, 6501 Kristiansund N.

Hvis det foreligger grunnlag for innvendinger eller merknader, men at endelig uttalelse ikke kan gis innen fristens utløp, bes dette meddelt oss senest innen samme dato.