R-297 Del av Hagelinområdet, renovasjonsanlegg på tomtene T1 og T4, detaljregulering

Kristiansund bystyre vedtok i møte 28.05.2019, sak 19/34, detaljregulering R-297 Del av Hagelinområdet, tomtene T1 og T4. Hensikten med planen er å konkretisere/endre underformål på tomtene til avfallshåndtering/renovasjon (omlastestasjon og selvsorteringsanlegg). Det forutsettes lukkede anlegg. 

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området. Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig via lenkene under.

I henhold til plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap.VI. kan vedtaket påklages.
Eventuell klage må være grunngitt og sendes: byggesak@kristiansund.kommune.no
eller Kristiansund kommune, Plan- og byggesak, Postboks 178, 6501 Kristiansund innen 4.8.2019.

Informasjon om klagerett.

Saksdokumenter: