R-297 Detaljregulering, Hagelin renovasjonsanlegg - varsel om oppstart av planarbeid

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9, kunngjøres oppstart av  planarbeid for detaljregulering for deler av gnr/bnr 5/541, 5/858 og 5/858-1 på Hagelin, Kristiansund kommune. Planområdets størrelse er ca. 25,5 daa. Planavgrensning er som markert på kartet i planbeskrivelsen.

Planområdet omfatter i all hovedsak arealene som i dag nyttes til omlasting av avfall, gjenvinningsstasjon og del av vegen Yttervågen. Kristiansund bystyre har vedtatt at publikumsrettede aktiviteter med miljøstasjon og gjenbruksbutikk, samt nytt anlegg for omlasting, skal beholdes på Hagelin (PS 17/17, 28.2.2017). Hensikten med planarbeidet er å endre gjeldende reguleringsplan slik at kommunen i samarbeid med Nordmøre Interkommunale renovasjonsselskap (NIR), kan bygge nye bygninger og anlegg for gjenvinning, omlasting og mellomlagring av avfall.

Tiltakshaver er Kristiansund kommune, kommunalteknikk, som koordinerer planarbeidet.

COWI er engasjert som fagkyndig for å utarbeide plandokumenter og bistå i planarbeidet for øvrig. Tiltaket og tilhørende planarbeid er vurdert i forhold til "Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven". Cowi i samråd med kommunen, finner ikke at tiltaket utløser krav om konsekvensutredning, og planen vil derfor behandles som en ordinær reguleringsplansak.

Spørsmål og merknader:

Spørsmål og merknader til oppstarten av planarbeidet kan rettes til:

COWI AS, ved Solrunn Paasche - tlf. 41 22 55 32, e-post: spaa@cowi.com. Postboks 4220 Torgard, 7436 Trondheim.

Frist:

Frist for å komme med merknader/innspill til igangsettingen av planarbeidet er:

21.mai 2018.

Link: Klikk her for å lese dokumentene i saken: