R-298 VÅTTÅBUKTA - Detaljregulering (privat) – høring og offentlig ettersyn

Plan- og bygningsrådet har i møte den 21.2.2019 vedtatt at ovennevnte reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planen er å få oppført to boliger (til sammen to boenheter), samt omdisponering av eksisterende bolig til garasje/uthus med overnattingsmulighet. Som adkomst foreslås ny veg tilknyttet eksisterende felles veg som tar av fra Kvalvikveien.

Planen er her:

 

Merknader sendes innen 26.5.2019 til: byggesak@kristiansund.kommune.no, eller Kristiansund kommune, Plan- og byggesaksenheten, Postboks 178, 6501 Kristiansund.

Hvis det foreligger grunnlag for innvendinger eller merknader, men at endelig uttalelse ikke kan gis innen fristens utløp, bes dette meddelt oss senest innen samme dato.

Plan- og byggesaksenheten