R-298 Vedtatt reguleringsplan for Våttåbukta

Bystyret vedtok i møte 27.8.2019, sak 3/19, detaljregulering for Våttåbukta, alternativ 1. 

Hensikten med planen er å få oppført to nye boliger og ny vei for disse. Planområdet ligger på Frei.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vedtatt plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, samt sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig via lenkene under.

I henhold til pbl § 1-9 og forvaltningsloven kap.VI, kan vedtaket påklages. Evt. klage må grunngis, og sendes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb. 178, 6501 Kristiansund innen 11. november 2019.

Planforslagets dokumenter er tilgjengelig her under: