R-299 Detaljregulering for Nils Bakkes vei 11-17

Hovedutvalg plan og bygning vedtok i møte den 15.02.2021, sak nr. 10/21 å sende detaljreguleringsplan for Nils Bakkes vei 11-17, med de endringer som er tilrådd, ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker med høringsfrist 30.04.2021.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 og 12-11 legges detaljregulering for Nils Bakkes vei 11-17 ut på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for fire frittliggende eneboliger i forlengelsen av Nils Bakkes vei på Innlandet i Kristiansund. Planlagte reguleringsformål er boligbebyggelse, friområde, lekeplass, parkering, samt veg og tilhørende anlegg.

Saksdokumenter

ROS-analyse, plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med tilrådde endringer er tilgjengelig i dokumentlisten under. Øvrige saksdokumenter finnes i utvalgssaken.

Innspill

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, PB. 178, 6501 Kristiansund innen 30.04.2021

Merk forsendelsen med saksnummer Plan-19/00504

For vurderinger av innkomne merknader ved oppstart vises det til saksframlegget.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler via mail ove.brynhildsvoll@kristiansund.kommune.no eller tlf. 71573965. Vennligst oppgi saksnummer PLAN-19/00504 ved alle henvendelser

 

ROS-analyse (PDF, 978 kB)

Plankart (PDF, 718 kB)

Planbestemmelse (PDF, 873 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Øvrige saksdokumenter kan  leses i utvalgssaken