R-300 Detaljregulering for brannstasjon på Goma - melding om vedtak

Bystyret vedtok 27.08.20, sak 66/20, detaljregulering for R-300 brannstasjon på Goma.

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av ny brannstasjon på Goma med tilhørende kaianlegg og tilkomstvei.

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig i dokumentlisten under. Dokumentene vil også være tilgjengelige på Servicetorget, Vågeveien 4.

Eventuelle klager

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12 er grunneiere og andre varslet om vedtaket ved brev. Planvedtaket blir også kunngjort i Tidens Krav 05.09.20.

Vedtaket kan påklages i henhold til pbl. § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Klagen må være grunngitt og sendes postmottak@kristiansund.kommune.no, eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb. 178, 6501 Kristiansund. Merk sendingen med "Detaljregulering for R-300 brannstasjon på Goma".

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter kunngjøring, og er satt til 26.09.20.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak til klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven  42. Nærmere orientering om utsatt iverksetting og klagerett er tilgjengelig sammen med saksdokumentene under.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter pbl § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må fremmes skriftlig, senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Ta gjerne kontakt med saksbehandler dersom det skulle være spørsmål vedrørende saken. Ingunn.Mobak@kristiansund.kommune.no.Tlf. 71 57 38 91.

Plankart, vertikalnivå 2 (PDF, 7 MB)

Plankart, vertikalnivå 3 (PDF, 3 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 157 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

Høringsuttalelser (PDF, 2 MB)

Høringsuttalelser etter 1. gangs behandling (PDF, 2 MB)

Illustrasjoner (PDF, 695 kB)

Solanalyse (PDF, 3 MB)

Støyutredning (PDF, 5 MB)

VA-plan (PDF, 2 MB)

Risikovurdering (PDF, 10 MB)

Behandling av innsigelser (PDF, 713 kB)

Begrenset høring (PDF, 411 kB)

Informasjon om klagerett (PDF, 686 kB)

Saksframlegg sluttbehandling (PDF, 609 kB)

Saksprotokoll bystyret (PDF, 504 kB)