R-300 Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering for brannstasjon på Goma

Plan- og bygningsrådet fattet 22.08.19 vedtak om å legge detaljregulering for R-300 brannstasjon på Goma ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Klikk for stort bilde 

Formålet med planen er å tilrettelegge for brannstasjon på Goma med tilhørende tilkomstvei og kaianlegg.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb. 178, 6501 Kristiansund innen 04.11.19.

Ta gjerne kontakt med kommunen dersom det skulle være spørsmål vedrørende saken.

Planforslagets dokumenter er tilgjengelig under:

(Utskrift av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Servicetorget i Vågeveien 4)