R-302 Detaljregulering for Høytrykken kafé og restaurant

Hovedutvalg plan og bygning vedtok i møte den 09.11.2020, sak nr. 53/20, å sende detaljreguleringsplan for Høytrykken kafé og restaurant, med de endringer som er tilrådd, ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker med høringsfrist 31.03.2021.

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-11 legges detaljregulering for Høytrykken kafé og restaurant ut på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av restaurant-, bar-, kafé- og opplevelsesvirksomhet på det gamle høydebassenget Høytrykken, ved Vanndamman/Kringsjå. Planlagte reguleringsformål er bevertning, veg, annen veggrunn – tekniske anlegg, parkering og friluftsformål.

Saksdokumenter 

ROS-analyse, plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse med tilrådde endringer er tilgjengelig i dokumentlisten under. Øvrige saksdokumenter finnes i utvalgssaken.

Innspill  

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, PB. 178, 6501 Kristiansund innen 31.03.2021 

Merk forsendelsen med saksnummer Plan-19/00843 

For vurderinger av innkomne merknader ved oppstart vises det til saksframlegget. 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler via mail ove.brynhildsvoll@kristiansund.kommune.no eller tlf. 71573965. Vennligst oppgi saksnummer PLAN-19/00843 ved alle henvendelser.

 

ROS-analyse (PDF, 621 kB) 

Plankart under grunnen (PDF, 403 kB) 

Plankart på grunnen (PDF, 490 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 340 kB) 

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Øvrige saksdokumenter kan leses i denne linken.