R-305 Detaljregulering Flatøyveien 136 og deler av GID 109/1

Høring og offentlig ettersyn av detaljregulering og byggesak

Hovedutvalg for plan og bygning gjorde i møte den 22.06.2020, sak nr. 37/20, vedtak om å legge detaljregulering for Flatøyveien 136 og deler av GID 109/1, R-305, ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningsloven §12-10. Det er valgt parallell behandling av byggesak for Flatøyveien 136 og plansak. Rammesøknaden sendes ut på høring og offentlig ettersyn sammen med detaljreguleringen.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse, med tilhørende anlegg og infrastruktur. Planlagte reguleringsformål er i hovedsak fritids- og turistformål, fritidsbebyggelse og LNF. Følger av planen er at formål industri i kommuneplanens arealdel endres gjennom ny regulering. Store deler av området får formål LNF. Det tilrettelegges for privat bebyggelse i strandsonen.

Plankart med bestemmelser og planbeskrivelse, rammesøknad, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Kristiansund kommune sin hjemmeside www.kristiansund.kommune.no under kunngjøringer.

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. Se også kommunens hjemmeside.

Grunnet ferieavvikling og økt saksmengde hos høringsinstanser forlenges høringsfristen med tre uker. Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, PB. 178, 6501 Kristiansund innen 31.08.2020.

For vurdering av innkomne merknader ved oppstart - se saksfremlegg.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler via Kristin.Hoel.Fugelsnes@kristiansund.kommune.no eller 71573876. Uke 27, 28 og 29 rettes spørsmål til Magnhild Gjengedal på telefon 71573892 eller på e-post til magnhild.gjengedal@kristiansund.kommune.no. Vennligst oppgi saksnummer PLAN-19/00036 ved henvendelser.

 

Vedlegg:

 

Vedlegg 1

Saksprotokoll med vedtak fra utvalgsmøte plan og bygning 22.06.2020 (PDF, 478 kB)

Vedlegg 2

R-305 Detaljregulering Flatøyveien 136 og deler av GID 109/1, saksframlegg 1.gangs behandling (PDF, 2 MB)

Vedlegg 3

R-305 Planbeskrivelse 200624.pdf (PDF, 3 MB)

Vedlegg 4

R-305 Planforslag 200528.pdf (plankart) (PDF, 291 kB)

Vedlegg 5

R-305 Bestemmelser 200528.pdf (PDF, 198 kB)

Vedlegg 6

R-305 ROS-analyse 200624.pdf (PDF, 995 kB)

Vedlegg 7

Endelig referat fra oppstartsmøte - Flatøyveien 136 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 8

Møtereferat - avklaringsmøte om planavgrensning 5.7.2019 (PDF, 119 kB)

Vedlegg 9

Planinitiativ bystyrevedtak 4.9.2018 (PDF, 173 kB)

Vedlegg 10

R-305 ReMidt avklaring 200519.pdf (PDF, 738 kB)

Vedlegg 11

Dispensasjon og avkjørselstillatelse fra Statens vegvesen, datert 29.9.2015 (PDF, 8 MB)

 

 

Uttalelser til planoppstart

 

Vedlegg 12

190816 Avinor.pdf (PDF, 886 kB)

Vedlegg 13

190819 NVE.pdf (PDF, 2 MB)

Vedlegg 14

190823 Fylkesmannen i Møre og Romsdal.pdf (PDF, 110 kB)

Vedlegg 15

190826 Kystverket.pdf (PDF, 341 kB)

Vedlegg 16

190826 Vegvesenet.pdf (PDF, 161 kB)

Vedlegg 17

190806 Fylkeskommunen.pdf (PDF, 129 kB)

Vedlegg 18

190808 Direktoratet for mineralforvaltning.pdf (PDF, 337 kB)

 

 

Søknad om rammetillatelse

 

Vedlegg 19

Oversendelse plan- og byggesak.pdf (PDF, 43 kB)

Vedlegg 20

Søknad om tillatelse til tiltak.pdf (PDF, 2 MB)

Vedlegg 21

Bekreftelse fra panthaver.pdf (PDF, 32 kB)

Vedlegg 22

Vedlegg G1-G3.pdf (PDF, 2 MB)

Vedlegg 23

Vedlegg A-1.pdf (PDF, 2 MB)

Vedlegg 24

Vedlegg D-1 2011 Situasjonsplan 500.pdf (PDF, 4 MB)

Vedlegg 25

Vedlegg D-2 2012 Utomhusplan 200 rev A.pdf (PDF, 4 MB)

Vedlegg 26

Vedlegg E-1 2111 Plan snitt utleie 1-3.pdf (PDF, 5 MB)

Vedlegg 27

Vedlegg E-2 2112 Plan snitt utleie 4-5, naust, anneks, garasje og bu rev A.pdf (PDF, 8 MB)

Vedlegg 28

Vedlegg E-3 2711 Fasade sør og vest.pdf (PDF, 13 MB)

Vedlegg 29

Vedlegg E-4 2712 Fasade nord og øst.pdf (PDF, 4 MB)