R-306 Nordmøre krisesenter, høring og offentlig ettersyn

Hovedutvalg for plan og bygning gjorde i møte 21.09.2020 vedtak om å legge detaljregulering for R-306 Nordmøre krisesenter ut til høring ogoffentlig ettersyn i henhold til plan og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planen er å legge til rette for nytt krisesenter og barnehus for Nordmøre på det tidligere arealet til Fløya barnehage, Wergelandsveien 12 på Kirkelandet.

Plankart med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er å finne i dokumentlisten under. Dokumentene kan også fås ved henvendelse til Servicetorget i Vågeveien 4.

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes til postmottak@kristiansund.kommune.no, eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, postboks 178, 6501 Kristiansund innen 31.12.2020.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Magnhild Gjengedal, tlf. 71 57 38 92, eller e-post magnhild.gjengedal@kristiansund.kommune.no.

Saksdokumenter:

Saksframlegg 1. gangs behandling (PDF, 2 MB)

Vedtak HPB 21.09.2020 (PDF, 140 kB)

Plankart (PDF, 556 kB)

Bestemmelser (PDF, 270 kB)

Planbeskrivelse, korrigert (PDF, 3 MB)

ROS-analyse (PDF, 522 kB)

Merknader til oppstart (PDF, 4 MB)

Merknadsmatrise (PDF, 154 kB)

Referat møte med FM 06.03.2020 (MSG, 82 kB)

Referat møte befaring 19.02.2020 (MSG, 81 kB)

Illustrasjoner, korrigert (PDF, 2 MB)

Referat fra oppstartsmøte (PDF, 493 kB)

Kunngjøring oppstart TK (PDF, 55 kB)