R-306 Nordmøre krisesenter, vedtatt reguleringsplan

Bystyret vedtok i møte 17.06.21, sak.nr. 51/21, detaljreguleringsplan for Nordmøre krisesenter.

Hensikten med planen er å legge til rette for et interkommunalt krisesenter for kommunene Averøy, Smøla, Aure, Tingvoll og Kristiansund, samt sikre muligheten for å kunne samlokalisere et nytt barnehus ved krisesenteret.

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig i dokumentlisten under. Dokumentene vil også være tilgjengelige på Servicetorget.

Eventuelle klager

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12 er grunneiere og andre varslet om vedtalet ved brev. Planvedtaket ble kunngjort i Tidens Krav 26.06.21.

Vedtaket kan påklages i henhold til pbl § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Klagen må være grunngitt og sendes postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb. 178, 6501 Kristiansund. Merk sendingen 19/00547.

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter kunngjøring, og er satt til 20.07.21.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak til klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter pbl § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må fremmes skriftlig, senest tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Ta gjerne kontakt med saksbehandler dersom det skulle være spørsmål vedrørende saken. ingunn.mobak@kristiansund.kommune.no Tlf. 71573891.

Saksdokumenter:

Saksprotokoll fra bystyret, 17.06.21 (PDF, 51 kB)
Saksframlegg, 07.06.21 (PDF, 857 kB)
Plankart, 04.06.21 (PDF, 577 kB)
Reguleringsbestemmelser, 03.06.21 (PDF, 278 kB)
Planbeskrivelse, 28.04.21 (PDF, 3 MB)
Illustrasjoner samlet, 30.10.20 (PDF, 2 MB)
Illustrasjon lekeplass, 04.06.21 (PDF, 591 kB)