R-307 Detaljregulering for Senterveien 4 på Frei, høring og offentlig ettersyn

Hovedutvalg plan og bygning gjorde i møte den 25.01.2021, i sak 3/21, vedtak om å legge forslag til detaljregulering for Senterveien 4 på Frei ut til høring og offentlig ettersyn, iht. plan- og bygningsloven § 12-10. 

Formålet med planen er å tilrettelegge for nytt boligfelt, med tilhørende infrastruktur. 

Planlagte reguleringsformål er i hovedsak boligformål, vei, lekeplass og vegetasjonsskjerm.

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er å finne i dokumentlisten under.

Merknader til reguleringsarbeidet rettes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, postboks 178, 6501 Kristiansund innen 21.06.21.
Merk oversendelsen med PLAN-19/00562.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Kristin Hoel Fugelsnes, tlf. 71573876, eller e-post kristin.hoel.fugelsnes@kristiansund.kommune.no

 

Saksdokumenter

R-307 Senterveien 4 - Vedtak, 25.01.21 (PDF, 128 kB)

R-307 Senterveien 4 - Saksframlegg 1. gangs behandling (PDF, 792 kB)

R-307 Senterveien 4 - Plankart rev.29.04.21 (PDF, 655 kB)

R-307 Senterveien 4 - Planbestemmelser rev.22.04.21 (PDF, 386 kB)

R-307 Senterveien 4 - Planbeskrivelse rev.22.04.21 (PDF, 6 MB)

R-307 Senterveien 4 - Støyrapport rev.21.04.21 (PDF, 3 MB)

R-307 Senterveien 4 - VA-plan (PDF, 6 MB)

R-307 Senterveien 4 - Merknader til oppstartsvarsel, samlet (PDF, 646 kB)

R-307 Senterveien 4 - Oppsummering av merknader til melding om oppstart med forlagsstillers kommentarer (PDF, 117 kB)

R-307 Senterveien 4 - Referat fra oppstartsmøte, 18.11.19 (PDF, 472 kB)