R-308 Brunsvika enebolig, detaljregulering, ny behandling

Høring og offentlig ettersyn

Hovedutvalg plan og bygning vedtok i møtet 21.09.2020, sak nr 45/20, og legge detaljregulering for Brunsvika enebolig, R-308, ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan og bygningsloven §12-10.

Se nytt vedlegg.

Ny frist er 14.11.2020.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse på GID 5/547, samt å fastsette byggegrense mot sjø. I tillegg har en valgt å ta med den omkringliggende bebyggelsen som fram til i dag ikke har vært regulert gjennom reguleringsplan. Planlagte reguleringsformål er i hovedsak bolig, naust, veier og grøntareal.

Plankart med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken finnes i saksframlegget.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, PB. 178, 6501 Kristiansund.

Eventuelle spørsmål til plansaken kan rettes til saksbehandler via magnhild.gjengedal@kristiansund.kommune.no eller 71573892. Vennligst oppgi saksnummer PLAN-19/00036 ved henvendelser.

Vedlegg:

Saksframlegg, 28.05.2020 (PDF, 2 MB)

Nytt vedlegg: HUPB protokoll 21.09.2020 (PDF, 185 kB)

Protokoll 24.08.2020 (PDF, 168 kB)

Plankart 28.05.2020 (PDF, 498 kB)

Planbestemmelser 28.05.2020 (PDF, 805 kB)

Planbeskrivelse 28.05.2020 (PDF, 2 MB)

ROS-analyse (PDF, 641 kB)

Rapport Multiconsult forurensning fylling Brunsvika (PDF, 4 MB)

Merknader til oppstart (PDF, 2 MB)

Snitt_ny bebyggelse (PDF, 50 kB)

Enebolig Brunsvika - illustrasjoner (PDF, 4 MB)

Enebolig Brunsvika - skyggebevegelse (PDF, 4 MB)

Tillegg til avtale grunneier (PDF, 67 kB)

Referat fra oppstartsmøte, 19.11.2019 (PDF, 545 kB)

Varselbrev oppstart, 06.12.2019 (PDF, 535 kB)