Rådmannens forslag til Budsjett 2021 og Handlingsprogram 2021-2024 og Struktur for barneskolene i Kristiansund

Her finner du rådmann Arne Ingebrigtsen sitt forslag til Budsjett 2021 og handlingsprogram for 2021 - 2024 for Kristiansund kommune.

Videre finner du rådmannens forslag til Struktur for barneskolene i Kristiansund.

Under følger innstilling og saksdokumenter til begge sakene. Alle innspill og uttalelser som er sendt inn til begge sakene publiseres fortløpende nederst på denne siden.

Hovedutvalg for skole barnehage og kultur gjør innstillende vedtak til bystyret i skolestruktursaken 2. desember 2020. Bystyret gjør endelig vedtak i budsjettsaken 17. desember 2020.

Høringsuttalelser til hovedutvalget kan sendes til Postmottak@kristiansund.kommune.no og merkes «Høringsuttalelse Struktur for barneskolene i Kristiansund» innen 23. november 2020

Innspill til budsjettforslaget sendes også til samme adresse og merkes «Innspill budsjettforslag».

 

 

Handlingsprogram 2021 - 2024

 

Rådmannens innstilling:

 

Bystyret vedtar framlagt forslag til Handlingsprogram for 2021 til 2024, herunder handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett, med følgende:
Årsbudsjett og økonomiplan

 • Bevilgningsoversikt drift første ledd - Driftsbudsjett med økonomiplan 2021-2024.
 • Bevilgningsoversikt drift andre ledd - Netto driftsbudsjett rammeområder med økonomiplan 2021-2024.
 • Bevilgningsoversikt investering første ledd - Investeringsbudsjett med økonomiplan 2021-2024.
 • Bevilgningsoversikt investering andre ledd - Investeringsbudsjett anleggsmidler med økonomiplan 2021-2024.

 

Låneopptak

 • Det tas opp lån til prosjekter i bevilgningsoversikt investering andre ledd med inntil 439 075 000 kroner, jf kommuneloven §§ 14-15 og 14-16. Nedbetalingstiden reguleres i samsvar med reglene om minste tillatte avdrag.
 • Det tas opp lån med inntil 50 mill. kroner til videre utlån innenfor Husbankens startslånsordning, jf kommuneloven § 14-17. Innfridde utlån brukes til ekstraordinære avdrag på løpende lån.
 • Det kan tas opp likviditetslån med inntil 275 mill. kroner, som tilbakebetales i tråd med reglene for likviditetslån.

 

Eiendomsskatt

 • 1. Det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen jf. eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 bokstav a.
 • 2. Ved skattlegging av boligeiendommer legges Skatteetatens boligverdi til grunn, jf. eiendomsskatteloven § 8 C-1.
 • 3. Den generelle satsen for eiendomsskatten i 2021 settes til 7 promille av gjeldende eiendomsskattetakst, jf eiendomsskatteloven § 13. a. I medhold av eiendomsskatteloven § 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,7 promille.
 • 4. Det beregnes ikke bunnfradrag for 2021, jf. eiendomsskatteloven § 11 annet ledd
 • 5. Eiendomsskatten skrives ut i minimum fire terminer for 2021, jf. eiendomsskatteloven § 25.
 • 6. I medhold av eiendomsskatteloven § 7 bokstav a og b, kan det for et år av gangen søkes om fritak fra eiendomsskatt for følgende eiendommer:
 • 6 a. Eiendom tilhørende stiftelser eller organisasjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten.
 • 6 b. Bygning som har historisk verdi, dvs bygninger som er automatisk fredede eller vedtaksfredede etter kulturminneloven. Forskriftsfredede bygninger og bygninger som er vernet etter plan- og bygningsloven omfattes ikke av fritaket. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte eiendomsskattevedtekter, jf eiendomsskatteloven § 10.

 

Morgendagens Kristiansund

Bystyret ber formannskapet sette rammene for en prosess med sikte på å imøtekomme utfordringsbildet i årene som kommer. Prosessen skal ta opp i seg utfordringsbildet, bred involvering gjennom trepartssamarbeid og gi konkrete veivalg til handlingsprogrammet 2022 til 2025. Bystyret er prosjekteier og formannskapet skal være prosjektstyrer. Bystyret ber om at rammene for prosessen, herunder tidsplan med milepæler for 2021 som tilpasses den politiske møteplanen, rapporteres tilbake i egen sak ved 1. kvartal 2021.

 

 

Saksopplysninger

 

Denne saken gjelder behandling av handlingsprogrammet, med handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett.

 

Vurdering

Rådmannen har, i samarbeid med ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og politikere, utarbeidet forslag til handlingsprogram 2021 til 2024 i balanse i samsvar med kommunelovens krav.


Kristiansundssamfunnet har endret seg mye bare de siste årene. Fra å være i en høykonjunktur med press i arbeidsmarkedet og stor tilflytting, til å møte nedgangstider med tap av arbeidsplasser og fraflytting. Det er flere indikatorer nå som peker på at trenden snur igjen og at samfunnet vil vokse, ikke bare folketallsmessig, men også bli et rikere samfunn innen utdanning, kultur, idrett med videre – vi blir en varmere, klokere, smartere og modigere by.
Alle samfunnsendringene må fanges opp av kommunen. Organisasjonen må tilpasse seg nye og endrede behov, ønsker og prioriteringer som følge av nye lovkrav, lokalpolitiske styringssignal og endret folketall og alderssammensetning.

I de siste årene har det vært lagt ned mye arbeid i tilpasning av barnehagetilbudet som følge av stor nedgang i antall barnehagebarn. Budsjettet for 2021 inneholder endringer med bakgrunn i tidligere prosesser og som er et svar på nye og endrede behov i tjenestene til innbyggerne. For 2021, og de neste ti årene, er det viktig med de samme tilpasningene til forventet nedgang i elevtallet, og kapasitetsøkning innen pleie og omsorg.

Det er viktig at vi ikke lever over evne – at vi setter næring før tæring – på veien mot å bygge et solid økonomisk fundament som gir handlingsrom for morgendagens Kristiansund. Det er viktig at alle parter involveres, engasjeres og tar eierskap i løsningene for Kristiansund kommune. Det har i år vært flere møteplasser for å forankre både utfordringene og løsningene. I fortsettelsen foreslår rådmannen at det blir minst like mye dialog og samhandling, samtidig som vi utvikler felles møteplasser og verktøy som fører oss til gode veivalg for årene som kommer. Rådmannen foreslår at dette arbeidet samles i en felles prosess i 2021 for å danne en samstemt forståelse av utfordringsbildet og bred involvering for felles beslutninger.

 

Saksdokumenter/vedlegg

 

Handlingsprogram 2021-2024 (PDF, 3 MB)
Bevilgningsoversikt andre ledd (PDF, 440 kB)

Betalingssatser 2021 (PDF, 983 kB)

 

 

Struktur for barneskolene i Kristiansund

 

Rådmannens innstilling:

Rådmannen ber Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur legge saken frem for Bystyret med følgende forslag til vedtak:

Bystyret vedtar følgende skolestruktur for barneskolene i Kristiansund:

 

Frei:

 • Nedleggelse av Rensvik og Bjerkelund skoler
 • Bygging av ny skole til erstatning for Rensvik og Bjerkelund ved Freihallen kapasitet 400 elever
 • Frei skole:
  • Utbedring av vedlikeholdsetterslep

 

Nordlandet:

 • Nordlandet Barneskole:
  • Utbedring av vedlikeholdsetterslep
 • Dale:
  • Utbedring av vedlikeholdsetterslep

 

Sentrumsområdene:

 • Nedleggelse av Dalabrekka, Gomalandet og Innlandet skoler
 • Bygging av ny skole til erstatning for Dalabrekka og Gomalandet på Gomalandet. Kapasitet 400 elever.

 

Allanengen:

 • Utbedring av vedlikeholdsetterslep
 • Utvidelse av kapasitet

 

 

Hovedutvalg skole, barnehage og kultur gjorde følgende enstemmige vedtak 04.11.2020:

Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur utsetter saken som skolestruktur:

 • Vi ber Rådmannen sette opp møtepunkt for politikk og administrasjon – for merinngående informasjonsutveksling om mulige tiltak og konsekvenser disse har –både økonomisk og samfunnsmessig.
 • Vi oppfordrer alle berørte om å sende inn nye høringsuttalelser knyttet til ny skolestruktur og besparelser – med fokus på løsningsorienterte forslag om tiltak for besparelser og framtidig struktur. Det bør være 2 ukers frist på høringen.

Ber om at saken legges fram for behandling i hovedutvalgets neste møte, 2. desember 2020.

 

Høringsuttalelser sendes til Postmottak@kristiansund.kommune.no og merkes «Høringsuttalelse Struktur for barneskolene i Kristiansund» innen 23.11.2020.

Innspill til budsjettforslaget sendes også til samme adresse og merkes «Innspill budsjettforslag».

 

 

Fullstendig saksinnstilling finner du her:

 

Saksframlegg - Struktur for barneskolene i Kristiansund (PDF, 473 kB)

Vedlegg og høringsuttalelser:

Vedlegg 1 - Nyeste versjon - Skolestrukturutredning Kristiansund kommune (PDF, 3 MB)

Vedlegg 2 (PDF, 218 kB) - Skoleskyssordningen

Vedlegg 3 - Eiendomsrapport barneskoler 2016 (PDF, 7 MB)

Vedlegg 4 - Høringsuttalelser fra 2016 (PDF, 8 MB)

 

 

Alle høringsuttalelser og innspill publiseres fortløpende her:

 

1. Felles uttalelse fra FAU Dalabrekka og Gomalandet skoler (PDF, 123 kB)

2. Innspill økonomiplan Gratis Sundbåt (PDF, 622 kB)

3. Innspill fra UDF budsjett 2021 (PDF, 217 kB)

4. Uttalelse - lærere, fagarbeidere og assistenter ved Bjerkelund (PDF, 101 kB)

5. Innspill til politkere fra pedagogisk personale ved Innlandet skole (PDF, 115 kB)

6. Uttalelse fra beboere i Dalabukta og foresatte til barn som sogner til Dalabrekka Skolekrets: Uttalelse - Bevar Dalabrekka skole (PDF, 399 kB)

7. På vegne av lærere, fagarbeidere og assistenter ved Bjerkelund og Rensvik skoler: Uttalelse fra alle ansatte ved Bjerkelund og Rensvik skoler (PDF, 101 kB)

8. Skriv i forbindelse med budsjettinnspill/skolestruktur i Kristiansund kommune fra fra rektor på Dalabrekka skole og rektor for Gomalandet skole: Skriv i forbindelse med budsjettinnspill og skolestruktur (1) (PDF, 91 kB)

9. Betraktninger nytt kommunebudsjett fra Utdanningsforbundet ved Dalabrekka Skole: Betraktninger nytt kommunebudsjett fra UDF Dalabrekka Skole (PDF, 100 kB)

10. Uttalelse fra Foreningen Innlandet - skolenedleggelse. Ikke legg ned øya vår! Uttalelse fa Foreningen Innlandet - skolenedleggelse. (PDF, 44 kB)

11. Uttalelse - Innlandet Skole - fra Kjetil Dyrnes: Uttalelse - Innlandet Skole - fra Kjetil Dyrnes (PDF, 49 kB)

12. Uttalelse fra Utdanningsforbundet ved Dalabrekka skole: Lærere ved Dalabrekka Skole - Derfor vil vi bli hørt! (PDF, 10 kB)

13. Uttalelse i forbindelse med skolestruktursaken fra styret i Utdanningsforbundet, Klubben ved Dale barneskole: Uttalelse i forbindelse med sak 26 20 skolestruktur DALE (PDF, 133 kB)

14. Uttalelse fra samarbeidsutvalget ved Røsslyngveien barnehage:

a) 2020_11_10 Røsslyngveien SU argumentasjonsskriv mot nedleggelse (PDF, 580 kB)

b) 2020_11_09 Røsslyngveien bhg foreldreundersøkelse vedr nedleggelse (PDF, 215 kB)

c) 2020_11_09 Røsslyngveien bydel Goma (PDF, 607 kB)

15. Innspill/høringsuttalelse til politikerne fra Utdanningsforbundet ved Gomalandet skole: Innspill til politikere fra utdanningsforbundet ved Gomalandet skole (PDF, 80 kB)

16. Vær så snill, ikke legg ned skolen vår! Innspill fra elevrådet ved Innlandet skole: Uttalelse fra elevrådet ved Innlandet skole (PDF, 444 kB)

17. Vi vil beholde nærskolen vår! Av Elevrådet ved Dalabrekka skole: Innspill fra elevrådet på Dalabrekka_Vi vil beholde nærskolen vår! (PDF, 59 kB)

18. Høringsuttalelse Utdanningsforbundet Klubben ved Dale barneskole: Høringsuttalelse Utdanningsforbundet Klubben ved Dale barneskole (PDF, 251 kB)

19. Høringsuttalelse Struktur barneskolene Kristiansund Arnulf Pettersen: Høringsuttalelse_Struktur_barneskolene_Kristiansund_Arnulf_Pettersen (PDF, 188 kB)

20. Uttalelse fra SU Bjerkelund skole angående strukturendringer ved Bjerkelund og Rensvik skoler ved Marianne Kleivmyr: Uttalelse fra SU Bjerkelund skole ang skolestruktur (PDF, 38 kB)

21. FAU v/Rensvik skole sin høringsuttalelse i forbindelse med forslag til ny skolestruktur ved Rune Bjerkestrand: Høringsuttalelse struktur for barneskolene - FAU Rensvik (PDF, 93 kB)

22. Innspill til ny skolestruktur i Kristiansund kommune fra SU ved Heinsa barnehage: Høringsinnspill Andreas M. Høgseth (PDF, 80 kB)

23. Innspill til ny skolestruktur i Kristiansund kommune - Høringsuttalelse fra FAU ved Innlandet skole: Høringssvar - FAU Innlandet skole (PDF, 895 kB)

24. Høringsuttalelser fra Innlandet 2020 - Fagforeningen ved Innlandet skole: Pedagogisk personale, Utdanningsforbundet: Høringsuttalelser fra Innlandet 2020 - fra Fagfo. - ped.pers. og UDF (PDF, 2 MB)

25. Innspill til budsjettforslag - fra Fagforeningen ved Innlandet skole: Pedagogisk personale, Utdanningsforbundet: Innspill til budsjettforslag - fra Fagfo. ped. pers. og UDF (PDF, 2 MB)

26. Høringsuttalelse fra foreldregruppe til barn som sokner til Dalabrekka skolekrets - ved Elise Hopmark: Fra foreldregruppe med barn som sokner til Dalabrekka (PDF, 879 kB)

27. Høringsuttalelse fra klubbene ved Rensvik og Bjerkelund skoler - ved Kirsti Moen: Høringsuttalelse fra klubbene ved Bjerkelund og Rensvik skoler (PDF, 616 kB)

28. Høringsinnspill struktur for barneskolene.fra FAU Karihola barnehage - ved Ida Elise Hansen: Høringsinnspill FAU Karihola barnehage (PDF, 417 kB)

29. Innspill i debatten om Struktur for barneskolene i Kristiansund, på vegne av et flertall av lærerne ved Dalabrekka skole: Høringsuttalelse fra Dalabrekka-lærere vedr. skolestruktur 23.11.20 (PDF, 402 kB)

30. Innspill vedr. Skolestruktur for barneskolene i Kristiansund, på vegne av Foreningen Innlendingen (nr 2): Høringssvar fra Innlendingen vedr skolestruktur 23.11.20 (PDF, 312 kB)

31. Høringsuttalelse fra Dalebrekka FAU: Gjeldende Høringsuttalelse fra Dalabrekka FAU 20.11.2020 (PDF, 342 kB)

32. Til barnas beste! Berit K. Rekkedal, inspektør Dalabrekka skole: Til Barnas beste. (PDF, 360 kB)

33. Støtte til uttalelse fra lærere ved Dalabrekka skole fra assistenter og fagarbeidere ved Dalabrekka skole/SFO - ved Vedrana Kazazic: Uttalelse fra assistenter og fagarbeidere ved Dalabrekka (PDF, 379 kB)

34. Høringsuttalelse fra elevrådet ved Allanengen skole: Høringsuttalelse fra elevrådet ved Allanengen skole (PDF, 169 kB)

35. Høringsuttalelse knyttet til ny skolestruktur og besparelser fra rektor Knut Olsen, Dale barneskole:

20_09496-16 Høringsuttalelse knyttet til ny skolestruktur og besparelser 18.11.2020 411274_1_1 (PDF, 233 kB)

36. Uttalelse fra FAU Bjerkelund ved Marianne Kleivmyr: Uttalelse fra FAU Bjerkelund ved M. Kleivmyr (PDF, 195 kB)

37. Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet ved Atlanten ungdomsskole: Uttalelse fra Utdanningsforbundet ved Atlanten ungdomsskole (PDF, 182 kB)

38. Svar på høring fra Elevrådet ved Dalabrekka skole: Svar på høring fra Elevrådet ved Dalabrekka skole 20.11.2020 (PDF, 64 kB)

39. Høringsuttalelse til ny skolestruktur ved Ståle Søfting: Høringsuttalelse til ny skolestruktur ved Ståle Søfting (PDF, 95 kB)

40. Høringsuttalelse Struktur for barneskolene i Kristiansund - Elevråd Goma:

Vi vil ha ny skole - elevrådet Goma (PDF, 90 kB)

41. Innspill/høringsuttalelse til politikerne fra Utdanningsforbundet ved Gomalandet skole: Utdanningsforbundet ved Gomalandet skole (PDF, 403 kB)

42: Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne til årsbudsjett og økonomiplan 2021-2024: Uttalelse fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne (PDF, 430 kB)