Varsel om oppstart av planarbeid for brannstasjon på Goma

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §12-8 varsles det med dette om igangsetting av planarbeid for brannstasjon på Goma. Arbeidet utføres av Olset AS på vegne av Kristiansund kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny brannstasjon med kaianlegg og tilhørende tilkomstvei. Tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning (KU), og vurderes til ikke å være KU-pliktig. Dette ettersom tiltaket i hovedsak er i tråd med overordnede planer. Tiltaket gir heller ikke vesentlige virkninger for miljø og samfunn som omfattes av krav til konsekvensutredning, og aktuelle avvik dreier seg i hovedsak om små justeringer mellom formålsgrenser.   

Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 05.11.18. Referat fra møtet er å finne i linken under, sammen med varselbrev sendt til berørte parter.

Eventuelle merknader/innspill sendes til Olset AS, Høgvollvegen 8,6018 Ålesund. Frist for innspill er satt til 20.02.19. Spørsmål kan rettes til Olset AS ved plankonsulent Therese Sunde Karlsen, eller reguleringsplanlegger Ingunn Mobæk.

Det vil bli avholdt folkemøte torsdag 31. januar kl. 18.00 i Kristiansund Småbåtlag sitt lokale i Freiveien 50, 6512 Kristiansund.

Dokumenter: