Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 2017

Klikk for stort bildeSamfunnsdel kap2Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste plandokument. Her fastlegges de overordnede målene og strategiene kommunens skal jobbe etter.

PS 17/94 Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030, 2016/3447

Behandling i Bystyret - 07.11.2017, i samsvar med innstillingen gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak:

«Kristiansund kommune vedtar kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030. Samfunnsdelen skal være styrende for all kommunal virksomhet i planperioden. Mål og tiltak for gjennomføring skal konkretiseres i handlingsprogrammet og andre plan- og styringsdokumenter.»

Kommuneplanens samfunnsdel - lenke til nedlasting av plandokumentet 

Saksframlegg til bystyrets behandling, endringer etter høringsrunden - lenke til saksframlegget (PDF, 199 kB)

 

Målformuleringsprosessen gir utgangspunkt for fastsetting av mål- og resultatkrav i nytt elektronisk virksomhetsstyringssystem.

Tiltak skal fastsettes i handlingsprogrammet, i arealdelen og de ulike sektorplanene. Slik oppnår vi tydelig styring av det store bildet, og fleksibilitet for gjennomføring og måloppnåelse hvert år. Læring skjer gjennom rapporteringer og evalueringer slik at vi hele tiden vet at vi er på vei mot vedtatte mål.