Politisk organisering i Kristiansund kommune 2015 – 2019

Styrer, råd og utvalg

Bystyret

 • 45 medlemmer med vara
 • Oppnevnes av kommunestyrevalget 2015.
 • Hjemmel: kommuneloven kap. 2 § 6-7.
 • Eget reglement.
 • Sekretariat: Politisk sekretariat.

 

Formannskapet

Inkluderer:

 • Arbeidsoppgaver for likestillings- og administrasjonsutvalg.
 • Næringssaker som ikke er oljerettet, samt næringsfondet, og næringspolitikk.
 • Viltforvaltningen.
 • Samferdselssaker.
  • 11 medlemmer med varamedlemmer. Leder for hovedutvalgene bør sitte i Formannskapet.
  • Vedtatt av bystyret 01.09.2015.
  • Oppnevnes av bystyret.
  • Hjemmel: kommuneloven § 8 og § 10.
  • Eget reglement.
  • Sekretariat: Politisk sekretariat.

 

Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur

Inkluderer også tidligere Gate- og veinavnkomité sitt arbeidsområde - foreslå og vedta navn på gater, plasser, broer eller komme med forslag på navneendring.

 

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial

 

Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester

 

Hovedutvalg - Plan og bygningsråd

 

Kontrollutvalget

 •  5 medlemmer med varamedlemmer:
MEDLEM PARTI E-POST TELEFON
Ole Henning Ødegård (leder) FRP Ole.Henning.Odegard@kristiansund.kommune.no 90661414
Joachim Røsandhaug FRP joachim.roesandhaug@gmail.com 90686061
Laila Lyngsaunet SP laila.lyngsaunet@gmail.com 93411447
Kjell Terje Fevåg AP kjell.terje.fevag@fellesforbundet.no  97504120
Astrid Strupstad Torske H astrid.s.torske@neasonline.no

95244860

 

 

 

VARA

PARTI E-POST TELEFON
Rita Høgseth FRP ritahogseth@hotmail.com 40640831
Pål Furseth FRP    
Gunnar Ulvund SP gunnarul@online.no 95930861
Berit Kristoffersen AP beritkristoffersen@hotmail.com 92458487

Viggo Jordahl

SV vjordahl@online.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Oppnevnes av bystyret.
 • Hjemmel: Kommunelovens § 77, Forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 nr. 905
 • Sekretariat: Egen sekretariatsfunksjon.

 

Klagenemnd

 • 3 medlemmer med varamedlemmer:

 

FAST MEDLEM PARTI E-POST TELEFON
Jorunn K. Kvernen (leder) SP jorunn@dalensauegard.no 41548905
Nora K. Wårle AP Nora.K.W@online.no 90643150
Geir Nordli Uavh. genor@hotmail.com 90758828

 

 •  
 •  

 

 

 

VARAMEDLEM

PARTI E-POST TELEFON
Henrik Stensønes SP henrik.stensones@gmail.com 99698299
Torbjørn Sagen H Torbjorn.Sagen@kristiansund.kommune.no 91817503
Line H. Hoem AP hoem.line@gmail.com 98651784

 

 

 

 

 

 • Oppnevnes av og blant faste medlemmer i formannskapet
 • Hjemmel: Vedtak i bystyret 13.10.2015, Forvaltningsloven § 28.2 og andre særlover der kommunen er endelig klageinstans.
 • Sekretariat: Politisk sekretariat.

 

Eldrerådet

 • 5 medlemmer og personlige varamedlemmer m/utgangspunkt i pensjonistorganisasjoner)
 • 2 medlemmer fra bystyret med vara, hvorav 1 fra formannskapet.
 • Oppnevnes av bystyret.
 • Leder og nestleder velges av eldrerådet.
 • Hjemmel: Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd av 08.11.91.
 • Sekretariat: Politisk sekretariat

 

Bygge- og eiendomsforvaltningsutvalget

 • 5 politisk oppnevnte medlemmer med varamedlemmer.
 • Oppnevnes av bystyret.
 • 1 observatør med møte- og forslagsrett, oppnevnt av rådmannen.
 • Hjemmel: Vedtak i bystyret 18.06.2002. Trer i funksjon ved byggeprosjekt med prosjektkostnad over 8 mill. kroner.
 • Sekretariatet: Eiendomsdrift.

 

Olje- og energiutvalg (underutvalg til formannskapet)

 • 5 medlemmer med varamedlemmer. Ordfører og opposisjonsleder bør være deltakere i utvalget.
 • Oppnevnes av bystyret. 
 • Hjemmel: Kommunelovens § 10 /Vedtak i bystyret 01.09.2015.
 • Sekretariat: Næringskonsulent.

 

Forliksråd

 • 3 medlemmer med varamedlemmer.
 • Oppnevnes av bystyret.
 • Hjemmel: Domstolloven av 13.08.15 nr. 5 § 27.
 • Eget reglement/mandat.
 • Sekretariat: Eget kontor for Forliksrådet v/Politiet i Kristiansund.   

 

Hjelpefondets styre

 • Styret er sammensatt av 1 representant oppnevnt av for­mann­skapet, 1 representant fra Kristiansund Røde Kors og 1 representant fra Kristiansund sanitetsforening.
 • Eget mandat/reglement
 • Sekretariat: Økonomisesjonen

 

Oppnevningsutvalg for konfliktråd

 • 1 medlem – (1 av forliksrådets faste medlemmer).
 • Oppnevnes av formannskapet.
 • Sekretariat: Forliksrådet v/Politiet i Kristiansund.

 

Sakkyndig nemnd

 • 3 medlemmer med varamedlemmer.
 • Oppnevnes av bystyret.
 • Hjemmel: Eiendomsskatteloven.
 • Sekretariat: Økonomiseksjonen.

 

Sakkyndig ankenemnd

 • 3 medlemmer med varamedlemmer.
 • Oppnevnes av bystyret.
 • Hjemmel: Taksering av eiendommer.
 • Eget mandat/reglement.
 • Sekretariat: Økonomiseksjonen.

 

Sivilforsvarsnemnda

 • 3 medlemmer (1 fra sentraladm., ­1 fra teknisk adm., 1 oppnevnt av formannskapet samt varamedlemmer).
 • Hjemmel: Lov om sivilforsvaret av 17.07.53 nr. 9 § 13.
 • Eget mandat/reglement.
 • Sekretariat Nordmøre sivilforsvarskrets.

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 • 3 medlemmer fra SAFO (NHF, NBF, NFU).
  2 medlemmer fra FFO .
  1 medlem fra LPP.
 • 3 politiske valgte, 1 fra hvert hovedutvalg med vara.
 • Hjemmel: Vedtak i bystyret 01.09.2015 + Lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne. Ikrafttredelse 10.09.2007.
 • Sekretariat: Politisk sekretariat.

 

17. mai komité (årlig oppnevning av formannskapet)

 • 8 representant fra lag/org + 3 skole + barnehage (ant. varierer og oppnevnes hvert år).
  3 politisk oppnevnte – oppnevnes av hovedutvalg skole, barnehage og kultur.
 • 17. mai komiteen konstituerer seg selv.
 • Sekretariat: Kulturenheten.

 

Dyrevernsnemnda

 • Oppnevnes av mattilsynets regionkontor etter fullmakt fra landbruks- og matdeparte­mentet i samsvar med dyrevernslovens §§23-24 for en periode på 4. Kristiansund kommune skal foreslå 2 personer med varamedlemmer. 
 • Formannskapet fremmer forslag på representant.
 • Eget mandat/reglement.
 • Ytre Nordmøre Veterinærdistrikt omfatter Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla.
 • Adresse: Mattilsynet for Ytre Nordmøre, Wilhelm Dalls vei 50, 6511 Kristiansund.

 

Politisk forhandlingsutvalg

 • 3 medlemmer
 • Oppnevnes av og blant faste medlemmer i formannskapet.
 • Hjemmel: Vedtak i bystyret 01.09.2015.

Forhandler rådmanns lønn og ordførerens godtgjørelse.

Sekretariat: Personalseksjonen

 

Valgstyret

 • Hjemmel: Valglovens § 4-1.  Oppnevnes for hele perioden dvs. både et stortingsvalg og et kommunestyre- og fylkestingsvalg. I dag er valgstyret personidentisk med formannskapet.

 

SAMARBEIDSUTVALG BARNEHAGER

 • Hver barnehage skal etter § 4 i barnehageloven ha et samarbeidsutvalg bestående av ansatte og for­eldre. Eier kan delta etter eget ønske. (Barnehageloven § 4.)
 • Eierrepresentasjonen i samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer).
 • Det opprettes et felles samarbeidsorgan for barne­hagene i Kristiansund med et antall representanter bestående av eier, foreldre og ansatte. Samarbeids­organets sammensetning og funksjon fremmes som egen sak.

 

Allanengen skole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Dalabrekka skole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Dale barneskole samarbeidsutvalg.

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Gomalandet skole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Innlandet skole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Kristiansund opplæringssenter samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Atlanten ungdomsskole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Nordlandet ungdomsskole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Nordlandet barneskole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Frei skole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Frei ungdomskole samarbeidsutvalg

 1. medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Bjerkelund skole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Rensvik skole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet