Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er bystyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at bystyrets vedtak følges opp.

Om kontrollutvalget

  • En hovedoppgave for kontrollutvalgene er å bestille årlige forvaltningsrevisjonsrapporter, der man gjennomgår et virksomhetsområde i kommunen. Dette arbeidet utføres av revisor.
  • Bystyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift.
  • Kontrollutvalgene holder sine møter for åpne dører.
  • Her finner du Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (lovdata)
  • Her finner du informasjon om kontrollutvalgets arbeidsområder (KS)
  • Oppnevnes av bystyret.
  • Hjemmel: Kommunelovens § 77, Forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 nr. 905

 

Møteplan kontrollutvalget 2019
Dato Klokkelsett Sted Møteinnkalling Møteprotokoll
23.01.2019 1300 Formannskapssal Innkalling 23.01.19. Protokoll 23.01.19 (.PDF, 266 kB)
20.02.2019 1300 Hos Varde AS, Industrivn. 9 Innkalling 20.02.19 (.PDF, 446 kB) Protokoll 20.02.19 (.PDF, 249 kB)
13.03.2019 1300 Formannskapssal Innkalling 13.03.19 (.PDF, 605 kB) Protokoll 13.03.19 (.PDF, 256 kB)
10.04.2019 1300 Formannskapssal Innkalling 10.04.19 Protokoll 10.04.2019
15.05.2019 1300 Formannskapssal Innkalling 15.05.2019 Protokoll 15.05.2019
21.08.2019 1300 Formannskapssal Innkalling 21.08.2019 (.PDF, 6 MB)
30.10.2019 1300 Formannskapssal
20.11.2019 1300 Formannskapssal
11.12.2019 1300 Formannskapssal

 

 

Medlemmer kontrollutvalget

Kontrollutvalget - kontaktinfo
Medlem Parti Funksjon Epost Telefon
Ole Henning Ødegård (leder FRP Leder e-post 90661414
Joachim Røsandhaug FRP Medlem e-post 90686061
Laila Lyngsaunet SP Medlem e-post 93411447
Kjell Terje Fevåg AP Medlem e-post 97504120
Astrid Strupstad Torske H Medlem e-post 95244860
Rita Høgseth FRP Vara e-post 40640831
Pål Furseth FRP Vara
Gunnar Ulvund SP Vara 95930861
Berit Kristoffersen AP Vara e-post 92458487
Viggo Jordahl SV Vara e-post
Knut Evandt Sekretariat e-post 95709280