​Kunngjøring av godkjente listeforslag til kommunestyrevalget 2019

Valgstyret i Kristiansund kommune har godkjent de 11 innkomne listeforslagene.

11 listekandidater hadde søkt om fritak etter valglovens § 3-4, og valgstyret innvilget fritak for samtlige søkere i sitt møte 14. og 28. mai 2019.

Listene er også lagt til gjennomsyn ved Servicetorget, Vågeveien 4.

I alt 11 partier har levert listeforslag innen fristen 1. april kl 12:00 til kommunestyrevalget 2019 i Kristiansund kommune. Listene finner du lengre nede i denne artikkelen.

Valgstyret avgjør senest 1. juni om listene kan godkjennes.   

 

Alle listekandidater har fått tilsendt et brev der det opplyses om at man er oppført på liste, og om retten til å kreve fritak etter valglovens § 3-4.

Valglovens kapittel 3 regulerer valgbarhet og plikt til å ta imot valg:

§ 3-4. Rett til å kreve fritak fra fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

(1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten.

 (2) Erklæring som nevnt i nr. 1 må settes frem innen den frist fylkesvalgstyret eller valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget.

(3) Den som unnlater å kreve seg fritatt fra å stå på liste, kan ikke nekte å motta valg.

 

Frist for å søke fritak settes til 26.04.2019.

Begrunnet krav om fritak kan sendes til:

Valgstyret i Kristiansund kommune

Postboks 178

6501 Kristiansund

 

Eller til

Toril.skram@kristiansund.kommune.no  tlf. 71 57 40 60/930 52149

Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no  tlf. 71 57 43 90/994 01337

 

            

Kontaktinformasjon

Toril Skram
Saksbehandler
E-post
Telefon 71 57 40 60
Hjemmekontor