Gjeldende planer Kristiansund kommune.

Oversikt over alle planer som inngår i kommunens styringssystem. 

 

Kommuneplanen

Kommunen skal etter plan- og bygningsloven ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge til grunn retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter. (Plan- og bygningsloven § 11-2, 1. og 2. ledd.)

Kommuneplanen
Kommuneplanen
Plandokument Vedtatt Merknad
Kommunal planstrategi 2016
Kommuneplanens samfunnsdel 2017
Kommuneplanens arealdel 2011 Arbeid med ny arealdel er igangsatt, informasjon kan finnes her.
Sentrumsplan 1994 Arbeid med ny sentrumsplan pågår, høringsforslag kan finnes her.
Handlingsprogram

 

Temaplaner
Temaplaner
Plandokument Vedtatt
Oppvekstplan 2018
Kommunedelplan for kunst og kultur 2012
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsliv 2010
Hovedplan for sykkel 2014
Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012
Hovedplan for avfall, gjenvinning og avfallshåndtering 2018
Trafikksikkerhetsplan
Arbeidsgiverstrategi 2017

 

Informasjon om reguleringsplan, bygg og eiendom