Kommuneplanen

Kommunen skal etter Plan- og bygningsloven ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge til grunn retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter. (Plan- og bygningsloven § 11-2, 1. og 2. ledd.)

Alle nordmørskommunene har i fellesskap utarbeidet plan for bruk av sjøområdene. Planen har vært på høring 2 ganger. Planen skal sikre lik og forutsigbar behandling av alle arealsaker i regionen, med sikte på bærekraftig bruk og verdiskaping.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 har Kristiansund bystyre i møte 15.05.2018 i sak 18/31, vedtatt interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre for sitt område. De andre Nordmørskommunene har gjort tilsvarende. Nesset kommune (andel av Sunndalsfjorden) har foreløpig ikke behandlet planforslaget. Arbeidsutvalget i regionrådet Orkidé har vært styringsgruppe for arbeidet.

Hovedmålet med planstrategien er å synliggjøre hvilke planoppgaver kommunene skal prioritere i valgperioden (2016 – 2019). Dette inkluderer også evaluering av gjeldende planverk.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste plandokument. Her fastlegges de overordnede målene og strategiene kommunens skal jobbe etter.

Gjeldende sentrumsplan ble vedtatt i 1994. Forslag til ny sentrumsplan var utlagt til offentlig ettersyn med høringsfrist 30. september 2017. Revidert planforslag kommer til behandling i 2018. 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2011, og består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse.

I 2018 vedtok kommunene på Nordmøre en felles kommunedelplan for sjøområdene. Denne går foran arealdelen fra 2011. Sjøområdeplanen finnes her (lenke).