Kommuneplanen

Kommunen skal etter Plan- og bygningsloven ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge til grunn retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter. (Plan- og bygningsloven § 11-2, 1. og 2. ledd.)

Alle nordmørskommunene har i fellesskap utarbeidet plan for bruk av sjøområdene. Planen har vært på høring 2 ganger. Planen skal sikre lik og forutsigbar behandling av alle arealsaker i regionen, med sikte på bærekraftig bruk og verdiskaping.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 har Kristiansund bystyre i møte 15.05.2018 i sak 18/31, vedtatt interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre for sitt område. De andre Nordmørskommunene har gjort tilsvarende. Nesset kommune (andel av Sunndalsfjorden) har foreløpig ikke behandlet planforslaget. Arbeidsutvalget i regionrådet Orkidé har vært styringsgruppe for arbeidet.

Kommunal planstrategi skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre i perioden 2020-2023. Kommunal planstrategi drøfter utviklingstrekk som påvirker kommunen som samfunn og organisasjon. Dette er grunnlaget for å vurdere planbehovet i perioden. Planstrategien er ikke en plan der det skal vedtas mål og strategier.

 

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste plandokument. Her fastlegges de overordnede målene og strategiene kommunens skal jobbe etter.

Gjeldende sentrumsplan ble vedtatt i 1994. Forslag til ny sentrumsplan var utlagt til offentlig ettersyn med høringsfrist 30. september 2017. Revidert planforslag kommer til behandling i 2018. 

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2011, og består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse.

I 2018 vedtok kommunene på Nordmøre en felles kommunedelplan for sjøområdene. Denne går foran arealdelen fra 2011. Sjøområdeplanen finnes her (lenke).