Kommunedelplan for sjøområdene - vedtatt 2018

Alle nordmørskommunene har i fellesskap utarbeidet plan for bruk av sjøområdene. Planen har vært på høring 2 ganger. Planen skal sikre lik og forutsigbar behandling av alle arealsaker i regionen, med sikte på bærekraftig bruk og verdiskaping.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15 har Kristiansund bystyre i møte 15.05.2018 i sak 18/31, vedtatt interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre for sitt område. De andre Nordmørskommunene har gjort tilsvarende. Nesset kommune (andel av Sunndalsfjorden) har foreløpig ikke behandlet planforslaget. Arbeidsutvalget i regionrådet Orkidé har vært styringsgruppe for arbeidet.

Plandokumentene:

 

Saksframlegg og behandling i bystyret 15. mai 2018

Lenke til saksdokumentene i kommunens arkiv

Lenke til alle dokumenter for fellesprosjektet hos Tingvoll kommune