Personal

Personal har ansvar for å utvikle og gjennomføre en overordnet og helhetlig arbeidsgiverpolitikk. Personalseksjonen ledes av personalsjefen.

I seksjonen inngår fagområdene HR og personalforvaltning, HMS/IA-arbeid og rekruttering. Vårt mål er å bidra til at lederne i kommunen kan gjennomføre sitt personalarbeid på en faglig trygg og god måte.


Sentrale fokusområder

  • Følge opp politiske mål og retningslinjer
  • Helhetlig ansvar for kommunens arbeidsgiverpolitikk
  • Overordnet ansvar for kommunens arbeid med HMS, inkluderende arbeidsliv og arbeidsnærvær
  • Rådgivning og aktiv bistand overfor ledere og medarbeidere innen arbeidsgiver- og personalområdet
  • Rekruttering
  • Gjennomføre lokale lønnsforhandlinger
  • Ansvar for saksbehandling, planarbeid og strategisk utvikling av fagområdet.
  • Forvalte lov- og avtaleverk, kommunens retningslinjer og bestemmelser.
  • Arbeidsgivers kontaktperson for ansattrepresentanter
  • Interkommunalt opplæringskontor