Priser - Helse og omsorg

Egenandel innbygger helse og omsorgstjenester

Hjemmehjelp (praktisk bistand i hjemmet)
Grunnbeløp/time Pris per måned
Inntekt under 2G *230
Inntekt 2-3G 1.360,-
Inntekt 3-4G 2.268,-
Inntekt 4-5G 2.949,-
Over 5G 4.310,-
Pr time 340,-
Brukerstyrt praktisk bistand følger samme satser som for praktisk bistand.
Trygghetsalarm
System Grunnlag for beregning Pris
Trygghetsalarm Per måned 450,-
Installasjon trygghetalarm 1100,-
Institusjonsopphold
Oppholdstype Opplysninger Kostnad
Dagopphold i institusjon Per dag 110,-
Døgnopphold i institusjon Per dag 193.- inntil 60 døgn per kalenderår (2024)*
Dagaktivitetstilbud for personer med demens Per dag 225,-
Langtidsopphold Sykehjem Se tekst angående institusjonsplass over 60 døgn inneværende år (2024)*
Måltid
Måltid Pris
Middagsporsjon - hjemmelevering 100,- per måltid
Lunsj 25,- pr måltid
Dessert 20,- pr måltid
Måltidsabonnement. Gjelder pr. tiden for Rokilde og Barmanhaugen bofellesskap. Makspris 4800,- per mnd.
Sesongvaksine
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Influensavaksine Per stykk 176,-
Fysioterapi og ergoterapi
Type henvisning Behandling Pris
Egenandel for fysioterapi individuell og i gruppe jamfør Helfo Per behandling
Ergoterapi gruppetilbud, kommunal takst Per kurs 450.-
Parkinsongruppe PWR, kommunal takst Pr kurs 600,-

* Lovbestemt betaling - les mer på helsenorge.no

Friskliv og mestring
Tilbud Beregning Pris
Frisklivstrening (2 gang pr. uk x 3 mnd.) Per kurs 400,-
Friskliv flyt Per kurs 600,-
Røykeslutt kurs Per kurs 400,-
Friskliv vedlikehold, valgfritt tilbud ute og sal Per kurs 600,-
Friskliv 60 + Per halvår 600,-
Mestringstilbud/grupper Per kurs 600,-
Friskliv temakveld Per kurs Gratis
Frisklivsamtale Per samtale Gratis

*INFORMASJON OM EGENANDEL FOR OPPHOLD I INSTITUSJON 2023

Alle med opphold i institusjon må betale en egenandel for oppholdet. Regler om egenbetalingen finner du i «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester» fastsatt av  Helse og omsorgsdepartementet 16.12.11 nr. 1349.

Dag- og korttidsopphold inntil 60 døgn

For korttidsopphold betales døgnsats på kr. 180 pr. døgn, døgnsatsen gjelder for korttidsopphold fra  1 – 60 døgn pr. kalenderår.

Satsen økes etter nasjonal regulering.

Langtidsopphold samt korttidsopphold over 60 døgn

Egenandelen fastsettes av all inntekt. Det inkluderer pensjon og andre ytelser fra folketrygden, ytelser fra andre pensjonsordninger i inn- eller utland, arbeids- og næringsinntekter samt kapitalinntekt (leieinntekter fra egen bolig/næring, renter/utbytte av formue).

Har beboer hjemmeboende ektefelle/samboer blir inntekten fordelt i samsvar med skatteoppgjøret. Dersom ektepar/samboere har felleseie beregnes halvparten av de totale kapitalinntekter/gjeldsrenter. Er ektefellenes eierforhold eller råderett over felles inntekt/gjeld fordelt på en annen måte må dokumentasjon fremlegges (eks. ektepakt).

Det må fylles ut skjema med opplysninger om inntekter og utgifter.

I Kristiansund Kommune kommune er det Seksjon forvaltning, helse og omsorg som fatter vedtak om egenandel for oppholdet.

Slik beregnes egenandelen:

  • Inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp

Det skal betales 75 % årlig for inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp. Fra grunnbeløpet trekkes det fra et fribeløp på kr. 9.100 per år (økes hver 1. januar). For beboere i langtidsopphold som uten selv å ønske det legges inn på dobbeltrom, er fribeløpet kr. 44.100 (økes hver 1. januar).

  •  Inntekter utover folketrygdens grunnbeløp

Fra alle inntekter utover folketrygdens grunnbeløp skal det betales 85 % etter at skatt og eventuelle gjeldsrenter er trukket fra.

Grunnbeløpet i folketrygden økes hver 1. mai, og er fra 1. mai 2022 kr. 111 477.

Unntak: Beboer som mottar krigspensjon/krigsenkepensjon er garantert å beholde 37 % av full krigspensjon minus skatt.

 

Betalingsfritak for første måned i langtidsopphold

Beboer skal ikke betale egenandel for den første måneden av oppholdet, med to unntak:

1. Dersom beboer kommer direkte fra langtidsopphold i annen kommune.

2. Dersom beboer har hatt over 60 døgn korttidsopphold samme kalenderår.

 

Deling av dobbeltrom

Dersom du uten å ønske det, blir lagt på dobbeltrom skal det trekkes fra et fribeløp på 44 100 kroner i året (2023).

Dette gjelder alle langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn på dobbeltrom

 

Fradrag i grunnlaget for beregning

  • Forsørgerfradrag

Som hovedregel gjøres det fradrag i egenandelen dersom beboer har hjemmeboende ektefelle/samboer eller mindreårige barn som bor hjemme.

Fradraget skal minst tilsvare de brutto pensjonsytelser som ektefelle/samboer eller barn ville fått fra folketrygden dersom beboer var død.

Fradraget blir redusert dersom ektefelle/samboer eller barn har egen arbeidsinntekt eller mottar pensjon fra folketrygden.

Det blir også gitt fradrag av halvparten av brutto pensjonsytelser som kommer i tillegg til ordinær folketrygdytelse. Eksempel på dette er tjenestepensjon (KLP, Statens pensjonskasse) og andre private pensjonsordninger.

 

  • Fradrag for boutgifter

Det kan etter skjønnsmessig vurdering innvilges tidsavgrenset fradrag for boutgifter slik at tidligere bolig kan selges/overdras/utleies. Med boutgifter menes faste dokumenterte utgifter til bolig som husleie, strøm, forsikring og kommunale avgifter.

Fradraget beregnes fra første oppholdsdag i langtidsoppholdet, og er gjeldende i inntil tre måneder dersom det ikke foreligger særskilte årsaker til å gi et utvidet fradrag.

For korttidsopphold over 60 døgn er ikke boligfradraget tidsavgrenset.

Det gis ikke fradrag for utgifter knyttet til sekundærbolig.