Budsjett 2023 og handlingsprogram 2023 - 2026

Budsjett for 2023 og handlingsprogram for 2023 - 2026 skal vedtas av bystyret 15. desember. I denne artikkelen finner du følgende informasjon om budsjettforslaget

 • Formannskapets innstillende vedtak om budsjett til bystyret.
 • Saksdokumentene til saken, inkludert selve handlingsprogrammet.
 • Innspill og uttalelser til budsjettforslaget
 • Spørsmål og svar til budsjettforslaget

Saksdokumentene til saken inkludert selve handlingsprogrammet.

Formannskapets innstillende vedtak om budsjett den 22.november 2022 (PDF, 166 kB)

Handlingsprogram 2023 - 2026 - Kommunedirektørens forslag (PDF, 4 MB)

Bevilgningsoversikt investering 2B 2023 - 2026 (PDF, 316 kB)

Betalingssatser (PDF, 885 kB)

Innspill og uttalelser til budsjettforslaget

Innspill til budsjettforslaget kan sendes til ingunn.strand@kristiansund.kommune.no og merkes «Innspill budsjettforslag».

Informasjon her vil tilkomme etterhvert som den er klar for publisering.

Spørsmål og svar til budsjettforslaget

Her publiseres spørsmålene som kommer i forbindelse med budsjettforslaget for 2023.
Svarene på spørsmålene publiseres så raskt de kommer inn.
Spørsmål fra Ungdomsrådet: Sundbåten: Det er ingen hemmelighet at Sundbåten er et meget populært tilbud som spesielt barn og unge, men også voksne og eldre har glede av. Den hyppige bruken av sundbåten i sommermånedene med utvidet kveldstilbud er et fint eksempel. Sundbåten er et enkelt og viktig transporttilbud som appellerer til de som bor i byen, de som er på besøk og de som flytter inn. Hvor mye vil det kostet å gjeninnføre 13.20 ruten hos Sundbåten? Hva ville det ha kostet å utvide tilbudet helt til når senteret stenger? (man-fre 20.00, Lør 18.00) Begge spørsmålene forutsetter at sundbåtstilbudet forblir gratis.

Pause

 • Denne pausen er ikke en del av kostnadsbildet, men heller en drifts/mannskapsmessig prioritering. Mannskapet har også krav på en pause i løpet av dagen.
 • Det er ikke selvsagt at tidspunktet for pausen må opprettholdes, det kan forskyves til et annet tidspunkt i løpet av dagen etter evt. gode argument.

Kostnad med kveldsruter

 • En kveldsrute året rundt i kjøpesenterets åpningstid, vil ha en total kostnad på ca. 1.000.000.-
  • Kostnaden kan ikke bare regnes ut i fra antall økte driftstimer og tilhørende driftskostnad.
  • En slik endring vil kreve endringer i turnus og antall ansatte.
 • Kveldsrute på sommeren som tidligere år, vil ha en kostnad på mellom 500 – 650.000, avhengig av lengden på perioden.

I forbindelse med henvendelsen, så vil vi påpeke at vi er i en dialog med Møre og Romsdal Fylkeskommune om dette.

De samme summene er spilt inn til de, knyttet til en nær tilsvarende utvidelse av rutetilbudet.

I denne sammenheng, påpekes det også at dagens verdenssituasjon med tilhørende kunstig høy prisstigning, gjør at estimatene kan ha en viss form for usikkerhet i seg.

Vi har tatt utgangspunkt i en tilnærmet normal økonomisk situasjon og utvikling i våre beregninger/estimat.

Vi påpeker også, at utfallet av dialogen med M&R Fylkeskommune, er uviss og høyst usikker.

Uten et vedtak om finansiering, står vi helt uten utvidet rutetilbud i 2023.

Vi har også sagt at vi må ha et vedtak om finansiering i god tid inn mot 2023.

Selskapet kan ikke lenger kreve hyppige endringer fra ansatte og våre leverandører.

Forutsigbar drift er helt nødvendig i tiden som kommer.

Spørsmål fra Ungdomsrådet: Atlanterhavsbadet: Vi ser at prisen for inngang i Atlanterhavsbadet er justert opp, det vil føre til at færre har mulighet til å komme i badeland, og gjør dette til en mindre tilgjengelig og attraktiv plass. Hvor mye ville det kostet å senke prisen for enkeltbillett(er) i Atlanterhavsbadet til: Enkeltbillett (barn 3-9) man-fre Kr. 110 Enkeltbillett (barn 3-9) helg Kr. 130 Enkeltbillett (ungdom 10-17) man-fre Kr. 130 Enkeltbillett (ungdom 10-17) helg Kr. 140 Øvrige fritidsordninger: Fritidskortet var en statlig ordning som gjorde fritidstilbud for barn og unge billigere, lettere, og mer tilgjengelig for alle, uavhengig av foreldrenes inntekt. Hvor mye ville det kostet å utvikle en liknende ordning for barn og unge i Kristiansund, som hadde dekket inntil 1000 kr av medlemskostnader i året, per barn?

Tenkte først å ta utgangspunkt i et normalår som 2019 (før corona), men ser at vi har en økning på over 6000 besøk blant barn og ungdom i året i 2022 sammenlignet med 2019.

Det som er interessant å se at besøk i badet blant ungdommer og barn 0-2 år har aldri vært så høyt som i år, sammenlignet med årene 2016-2022. Tallene for barn 3-9 år har hatt en nedgang, men er på vei oppover igjen nå i 2022.

Hvis vi tar utgangspunkt i 2022 tallene og ikke øker prisen til barn og ungdom i 2023, vil det koste kr 410.000,-

Spørsmål fra Ungdomsrådet: Jobber for barn og unge: Mange ungdommer ønsker å få jobberfaring, og opplever det som vanskelig, grunnet aldersgrenser, ufleksible timeplaner, stor forespørsel og lite tilbud på stillinger. Hvor mye ville det kostet å opprette 20 kommunale deltidsstillinger for ungdommer (alder 13-17)?

Viser til Hovedtariffavtalen

Link til pdf som omhandler garantilønn og lønnstillegg

Her er utregningen:

20 kommunale deltidsstillinger a`30 % stilling: (97 470 kr. i årslønn + 34 115 kr (sosiale kostnader, 35 % av grunnlønn))x 20 = 2 631 700 kr.

Spørsmål fra Ungdomsrådet: Utvidet kollektivtilbud for skoleelever Slik ordningen er i dag får elever dekket kostnader knyttet til skolebuss dersom de bor lengre enn x km fra skolen (6 km for videregående, 4 km for 2.-10. klasse og 2 km for 1. klasse). Hvor mye ville det kostet å endre på disse kravene slik at alle elever i grunnskolen som bor mer enn 2 km fra skolen får fri skoleskyss?

Dette er komplekst å besvare, men under kommer opplysninger om de kostnader Kristiansund kommune har til skyss med de som har rettigheter etter 2 og 4 kilometersgrense 

For 2022 har vi totalt 2623 elever. Av disse elevene er det 267 elever med skyssrettighet.

Fylkeskommunen organiserer skyssen - altså betaler for busser og sjåfører.
Kommunene betaler ordinær bussbillett for elever med rettighet - 190 skoledager - tur retur

Kostnad for disse elevene lander på ca 2.5 millioner kroner per år

Dersom vi forutsetter at det er plass på ordinære skolebusser ( som det helt sikkert ikke er) så vil kostnad per elev være ca 10 000 kroner per skoleår.  

Spørsmål fra Arbeiderpartiet: Startlånsrammen ble i 2021 hevet fra opprinnelig budsjettert kr 50 mill. til kr. 90. mill. Årsaken var stor pågang, noe som medførte at budsjettrammen allerede første halvår var innvilget til kvalifiserte søkere. For 2022 ble startlånsrammen på kr. 90 mill. videreført. I økonomiplanperioden er rammen redusert til kr. 70 mill. i 2023 og kr. 50 mill. i årene 2024-2026. Hvilke tall angående søknader om startlån ligger til grunn for denne endringen?