Offentlig postjournal (postliste)

Postlisten gir en oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse, samt interne notat.

I forbindelse med overgang til ny sak-og arkivløsning, vil dette medføre forsinkelser i publisering av offentlig journal.

Enkelte offentlige dokument kommer ut som unntatt og en må derfor be om innsyn.

BraArkivet er for tiden under revisjon, og vil bli gjort offentlig tilgjengelig medio Januar.
 

Offentlig journal (postliste)

Innsyn i journaler eldre enn 2019 er for tiden ikke tilgjengelig, og det må sendes henvendelse til kommunen for informasjon. Det jobbes med å få på plass modul for tilgang til innsyn til eldre journaler.

 

Dokument som ikke er offentlige eller som inneholder sensitive personopplysninger eller fødselsnummer blir ikke publisert.

Vår postjournal blir publisert med en forsinkelse på 3 dager.

 

Innsyn

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak i en lov. Selv om et dokument kan unntas offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet bør gjøres delvis eller helt kjent - Offentleglova §11. Meirinnsyn.

Fra postlisten kan du åpne dokument direkte, dokument med hengelås er unntatt fra publisering, men her kan du be om innsyn ved å peke på hengelåsen - kommunen vurderer merinnsyn.

Du kan be om innsyn i dokument som ikke er publisert i postlisten. Innsynskravet må gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av bestemt art. Du kan du kreve innsyn, skriftlig eller muntlig.

Be om innsyn i eldre saker

 

Personvernforordningen (GDPR)

Personvernforordningen jamfør Personopplysningslova stiller krav til hvordan vi behandler personopplysninger. Særlige kategorier av personopplysninger (ref. artikkel 9 nr. 1) – i tidligere lov kalt sensitive personopplysninger – skal sikres et særlig vern og blir derfor ikke gjort tilgjengelig på nettet.

Dette gjelder journalposter om barn, elever, personal og andre personer, hvor det foreligger sensitive personopplysninger. 

 

Saksbehandlingstid

Krav om innsyn vil normalt bli besvart i løpet av tre virkedager. Hvis du ikke har mottatt svar i løpet av fem virkedager er dette å regne som et avslag som kan påklages. Klageinstans vil være Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

 

Avslag – klage

Avslag på krav om innsyn vil komme skriftlig og vil ha henvisning til aktuell lovbestemmelse for avslaget, samt opplysning om 3 ukers klagefrist jfr. forvaltningsloven § 29.
Selve klageprosessen er nærmer beskrevet i offentleglova § 31 og §32

 

Tenk på følgende før du sender e-post eller brev til oss:

  • All post til og fra kommunen, som ikke er underlagt taushetsplikt, blir publisert i fulltekst på postlisten. Det betyr at du kan finne brevet ditt omtalt eller sitert i sin helhet i media.
  • Du skal ikke sende sensitive opplysninger i e-post da dette ikke er en sikker forsendelsesmåte.

For mer informasjon om innsyn og offentlighet kan du besøke datatilsynets hjemmesider.