Kunngjøringer

Vi ønsker gjerne din høringsuttalelse på høringer og informasjon om saker og tidsfrister finner du i de aktuelle høringene.

  • Kom med din uttalelse
  • Uttalelsen blir lagt ut på kommunens postliste når den er journalført.

Bystyret vedtok i møte den 26.08.2021, i sak.nr. 55/21, detaljregulering for Flatøyveien 136 og deler av GID 109/1.

Bystyret vedtok i møte den 26.08.2021, i sak.nr. 56/21, detaljregulering for Einerskaret 19 og 21.

Hovedutvalg for plan og bygning gjorde i møte 09.07.2021, sak nr. 33/21, vedtak om å legge detaljregulering for opera, museum og kulturhus (konsekvensutredning), R-280, ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Nå er forslag til "Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030"  ute på høring. Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial vedtok 23. april å legge forslag til "Helhetlig plan for helse og omsorg 2020-2030", ut til høring og offentlig ettersyn iht. Plan og bygningsloven 11-14 i 6 uker med høringsfrist 01.08.2021.

Vedtaket ble fattet etter PBL § 11-1, 11-2 og §§ 11-12 til 11-15. 

 
I tråd med §37 i Forvaltningsloven legges forslaget til ny forskrift ut på offentlig ettersyn. På grunn av kort tid fram til at forskriften må være vedtatt i kommunen for å kunne gjelde for jaktåret 2021, settes en kort frist til 1. mars 2021 for å komme med merknader.

Forslaget til ny lokal forskrift legges ut for gjennomsyn i Servicetorget og kunngjøres i lokalavisa Tidens Krav.

Forslaget til forskrift skal behandles i Utvalg for næring og omstilling i Kristiansund. Utvalget har sitt neste møte 10.mars 2021.

Evt. innspill eller forslag til endring i forslaget til forskrift sendes til postmottak i Kristiansund eller e-post til saksbehandler Lars Erling Koksvik (lars.koksvik@tingvoll.kommune.no).

Høringsfrist: 17.03.2021

Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur har i møtet 03.02.21, PS 3/21, vedtatt at utkast til «Temaplan Kulturminner Kristiansund 2021-2027» (PDF, 5 MB) (2. gangs høring) legges ut til offentlig ettersyn/høring i seks (6) uker, med høringsfrist 17.03.2021.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 varsles det oppstart av arbeid med utbyggingsavtale for kommunaltekniske anlegg i planområdet for detaljregulering av Devoldholmen. Planområdet ligger i Kristiansund sentrum mellom Fosnagata, Astrups gate og havnebassenget. Avtaleparter er Kristiansund kommune og Devoldholmen Utvikling AS.

I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. (slamforskriften) ble vedtatt i Kristiansund bystyre 19.11.20 i sak 98/20.

Formannskapet har i møte 10.11.20 (sak 84/20) vedtatt følgende: Formannskapet vedtar at «Handlingsplan for anlegg og drift 2021-2024» i kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2021-2024 sendes ut til offentlig høring.

Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur har i møtet 04.11.20 (sak 30/20) vedtatt at utkast til plantekst for «Temaplan Kulturminner Kristiansund 2021-2027» (PDF, 882 kB) legges ut til offentlig ettersyn/høring i seks (6) uker, med høringsfrist 16.12.2020.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund