K-201201 Kommunedelplan for Kristiansund sentrum

Bystyret vedtok i møte den 26.08.2021, sak nr. 57/21, kommunedelplan for Kristiansund sentrum

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-15 kunngjøres bystyrets vedtak av sentrumsplan for Kristiansund sentrum.

Hensikten med planen er å legge et faglig og legalt grunnlag for at Kristiansund sentrum skal videreutvikles som et attraktivt og framtidsrettet regionbysentrum med et pulserende folkeliv.

Saksdokumenter
Plankart, vedleggskart, planbestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig i dokumentlisten under. Øvrige saksdokumenter finnes i vårt dokumentarkiv tilgjengelig via kommunens innsynsløsning.

Lenke til utvalgssak 57/21
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/kristiansund/Meetings/Details/369201?agendaItemId=203173

Planbeskrivelse (PDF, 7 MB)
Planbestemmelser (PDF, 462 kB)
Plankart (PDF, 8 MB)
Vedleggskart – aktsomhetsområde stormflo, bølgepåvirkning og havnivåstigning (PDF, 10 MB)
Vedleggskart – godkjente lekeområder (PDF, 6 MB)
Vedleggskart – løsmasseutglidning (PDF, 10 MB)
Vedleggskart - støy (PDF, 7 MB)