R-280 Detaljregulering for opera, museum og kulturhus. Høring og offentlig ettersyn

Hovedutvalg for plan og bygning gjorde i møte 09.07.2021, sak nr. 33/21, vedtak om å legge detaljregulering for opera, museum og kulturhus (konsekvensutredning), R-280, ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Formålet med planen er å tilrettelegge for nytt kulturhus og nytt sentralt kulturkvartal i Kristiansund sentrum. Vedtatt reguleringsplan vil legge til rette for oppføring av et nybygg som, sammen med eksisterende bevaringsverdig bebyggelse, vil utgjøre et nytt bygningskompleks som samler kulturinstitusjonene under samme tak. Hensikten med planforslaget er i tillegg å ivareta både eksisterende og bevaringsverdig bebyggelse. Området vil, ved gjennomføring av planen, revitaliseres og oppgraderes til fordel for byen, allmennheten og brukere av sentrumsområdet.

Planlagte reguleringsformål er bebyggelse og anlegg, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, hensynssoner og bestemmelsesområder. For tydeliggjøring av plankartet og fordeling av arealformål vises plankartet med ulike vertikalnivå, henholdsvis vertikalnivå VN1 (under terreng), vertikalnivå VN2 (på terreng) og vertikalnivå VN3 (over terreng). Vertikalnivå VN2 viser hovedplanen.

Planforslaget innebærer transformasjon og byutvikling av et helt sentrumskvartal innenfor gjenreisningsbyen i Kristiansund. Planforslaget bygger på eksisterende bystruktur, men strammer opp og kompletterer et utflytende kvartal der nybygget i kombinasjon med bevaring av eksisterende bebyggelse vil øke arealutnyttelsen, samt tilføre kvartalet bymessig karakter med offentlige byrom og plasser.

Plankart med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig under. Dokumentene er også tilgjengelig på Servicetorget, Vågeveien 4.

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. Alle som ønsker det kan komme med uttale til planen. Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, postboks 178, 6501 Kristiansund innen 31.08.2021.

Vedlegg:
Saksframlegg til hovedutvalg for plan og byging (PDF, 595 kB)
Forslagsstillers komplettering av planmateriell (PDF, 143 kB)
Saksprotokoll, 09.07.2021 (PDF, 75 kB)
Plankart (PDF, 875 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 191 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 37 MB)
Notat: Kulturarv (PDF, 7 MB)
Notat: Energibehov (PDF, 2 MB)
Notat: Trafikkanalyse (PDF, 2 MB)
Notat: Støy (PDF, 2 MB)
Notat: Overordnet vurdering av termisk energiforsyning (PDF, 551 kB)
Notat: Geotermisk vurdering (PDF, 586 kB)
Notat: Vann og avløp (PDF, 505 kB)
Notat: Avfallshåndtering (PDF, 112 kB)
Notat: Naturmangfold (PDF, 593 kB)
Notat: Sosiale og økonomiske vurderinger (PDF, 531 kB)
Notat: Risiko og sårbarhetsanalyse (PDF, 2 MB)
Fasader (PDF, 450 kB)
Manøvreringsplan A00 (PDF, 2 MB)
Manøvreringsplan A03 (PDF, 278 kB)
Manøvreringsplan A04 (PDF, 280 kB)
Illustrasjoner OMKK (PDF, 34 MB)
Vurdering av gang- og sykkelløsning og sporingskurver for kjøretøy (PDF, 90 kB)
Høringsuttalelser ved oppstart (2013), komplett (PDF, 8 MB)