R-288 Detaljregulering for arealet mellom Nordmørskaia og Astrups gate, vedtatt plan

Bystyret vedtok i møte den 07.10.2021, i sak nr. 68/21, detaljregulering for arealet mellom Nordmørskaia og Astrups gate. Plannavn var tidligere Devoldholmen, men er endret iht. politisk vedtak.

Formålet med planen er å tilrettelegge for utvikling av et senter for undervisning, forskning, innovasjon og næringsutvikling, og å transformere området til en levende ny bydel, med nytt torg, forsterket kollektivknutepunkt og oppgraderte løsninger for gående og syklende.

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig i dokumentlisten under. Utvidet dokumentliste finnes her: Politiske møter - Møter - Bystyret (07.10.2021) (opengov.cloudapp.net)

Eventuelle klager

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §12-12 er grunneiere og andre varslet om vedtaket ved brev. Planvedtaket er kunngjort i Tidens Krav 16.10.2021.

Vedtaket kan påklages i henhold til pbl. §1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Klagen må være grunngitt og sendes postmottak@kristiansund.kommune.no, eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb. 178, 6501 Kristiansund. Merk sendingen med PLAN-19/00047.

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter kunngjøring, og er satt til 08.11.2021.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak til klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven §42.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter pbl §15-2, og krav om innløsning etter samme lov §15-3 må fremmes skriftlig, senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Kontakt saksbehandler ved spørsmål: kristin.hoel.fugelsnes@kristiansund.kommune.no, 71573876.

 

Saksdokumenter:

Vedtak, detaljregulering R-288 (PDF, 157 kB)

R-288 - Plankart (PDF, 2 MB)

R-288 - Planbestemmelser_rev.14.10.21 (PDF, 630 kB)

R-288 - Planbeskrivelse_rev.14.10.21 (PDF, 2 MB)

R-288 - 201015 Konsekvensutredning (PDF, 6 MB)

R-288 - Konsekvensutredning Vedlegg - Volumvarianter (PDF, 752 kB)

R-288 - 210910 Illustrasjonsvedlegg (PDF, 24 MB)

R-288 - 210910 ROS-analyse (PDF, 2 MB)

R-288 - 210907 Støyutredning (PDF, 2 MB)

R-288 - 210910 Notat_Ytre påvirkning fra sjø (PDF, 744 kB)

R-288 - Alle høringsuttalelser+innsigelser samlet (PDF, 12 MB)

R-288 - Høringsinnspill og innsigelser, oppsummert og kommentert av forslagsstiller (PDF, 389 kB)

R-288 - Saksframlegg, sluttbehandling (PDF, 2 MB)

Informasjon klagerett_rev.12.3.2020 (PDF, 686 kB)