R-305 Detaljregulering for Flatøyveien 136 og deler av GID 109/1, vedtatt reguleringsplan

Bystyret vedtok i møte den 26.08.2021, i sak.nr. 55/21, detaljregulering for Flatøyveien 136 og deler av GID 109/1.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse, med tilhørende infrastruktur.

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig i dokumentlisten under. Utvidet dokumentliste finnes her: Politiske møter - Møter - Bystyret (26.08.2021) (opengov.cloudapp.net)

Eventuelle klager

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12 er grunneiere og andre varslet om vedtaket ved brev. Planvedtaket er kunngjort i Tidens Krav 04.09.2021.

Vedtaket kan påklages i henhold til pbl. § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Klagen må være grunngitt og sendes postmottak@kristiansund.kommune.no, eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb. 178, 6501 Kristiansund. Merk sendingen med PLAN-19/00036.

Det er gjennomført felles behandling av plan- og byggesak, jfr. plan- og bygningslovens § 12-15, og rammetillatelse sendes ut sammen med varsel om vedtatt plan. 

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter kunngjøring, og er satt til 27.09.2021.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak til klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven  42. 

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter pbl § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må fremmes skriftlig, senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Ta gjerne kontakt med saksbehandler dersom det skulle være spørsmål vedrørende saken: kristin.hoel.fugelsnes@kristiansund.kommune.no, 71573876.

 

Saksdokumenter:

Protokoll Bystyret 26.08.2021.PDF (PDF, 53 kB)

R-305 Detaljregulering for Flatøyveien 136 og deler av GID 109_1, 2.gangs behandling (PDF, 489 kB)

R-305 Plankart (PDF, 2 MB)

R-305 Bestemmelser 210628 (PDF, 203 kB)

R-305 Planbeskrivelse 210628 (PDF, 3 MB)

R-305 ROS-analyse 210628 (PDF, 994 kB)

R-305 - Situasjonsplan 500 revA (17.12.20) (PDF, 4 MB)

R-305 - Utomhusplan 200 revB (19.05.20) (PDF, 4 MB)

Vedlegg E-4 2712 Fasade nord og øst (PDF, 4 MB)

Vedlegg E-3 2711 Fasade sør og vest (PDF, 13 MB)

R-305 - Høringsuttalelser, vilkår for egengodkjenning, samlet (PDF, 7 MB)

Flatøyveien 136 - Rammetillatelse for oppføring av fritidsboliger (PDF, 2 MB)