R-309 Detaljregulering for Einerskaret 19 og 21, vedtatt reguleringsplan

Bystyret vedtok i møte den 26.08.2021, i sak.nr. 56/21, detaljregulering for Einerskaret 19 og 21.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvidelse av Kiwi-butikken, samt bedre de trafikale forholdene i området.

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse slik de ble vedtatt, kopi av saksframlegg og saksprotokoll og andre sentrale saksdokumenter er tilgjengelig i dokumentlisten under. Utvidet dokumentliste finnes her: Politiske møter - Møter - Bystyret (26.08.2021) (opengov.cloudapp.net)

Eventuelle klager

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) §12-12 er grunneiere og andre varslet om vedtaket ved brev. Planvedtaket er kunngjort i Tidens Krav 04.09.2021.

Vedtaket kan påklages i henhold til pbl. §1-9 og forvaltningsloven kap. VI. Klagen må være grunngitt og sendes postmottak@kristiansund.kommune.no, eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, pb. 178, 6501 Kristiansund. Merk sendingen med PLAN-19/00652.

Det er gjennomført felles behandling av plan- og byggesak, jfr. plan- og bygningslovens §12-15, og rammetillatelse sendes ut sammen med varsel om vedtatt plan. 

Fristen for å klage på vedtaket er tre uker etter kunngjøring, og er satt til 27.09.2021.

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak til klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven §42. 

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter pbl §15-2, og krav om innløsning etter samme lov §15-3 må fremmes skriftlig, senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Ta gjerne kontakt med saksbehandler dersom det skulle være spørsmål vedrørende saken: kristin.hoel.fugelsnes@kristiansund.kommune.no, 71573876.

 

Saksdokumenter

Protokoll Bystyret 26.08.2021 (PDF, 52 kB)

R-309 Detaljregulering for Einerskaret 19 og 21, 2 .gangs (PDF, 613 kB)

R-309 Plankart (PDF, 3 MB)

R-309 Planbestemmelser 210628 (PDF, 177 kB)

R-309 Planbeskrivelse 210617 (PDF, 3 MB)

R-309 ROS-analyse 210628 (PDF, 996 kB)

R-309 Illustrasjoner 210628 (PDF, 3 MB)

R-309 Terrengsnitt 1 og 2 201006 (PDF, 61 kB)

R-309 Høringsuttalelser, samlet (PDF, 4 MB)

Einerskaret 21 - Rammetillatelse til ombygging av butikk (PDF, 3 MB)