R-312 Detaljregulering for Grunden 22 - høring og offentlig ettersyn

Hovedutvalg for plan og bygning gjorde i møte 23.08.21 vedtak om å legge forslag til detaljregulering for Grunden 22, og rammesøknad for tiltaket, ut til høring og offentlig ettersyn, iht. plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-15.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for boliger i eksisterende brygge, samt nytt leilighetsbygg, med tilhørende infrastruktur. Planlagte reguleringsformål i hovedsak bolig, vei, kai, kombinertformål i sjø og vassdrag og friområde.

Det er parallell behandling av byggesak og plansak, ihht. PBL §12-15. Rammesøknaden legges ut på høring og offentlig ettersyn sammen med planforslaget.

Plankart med bestemmelser og planbeskrivelse, rammesøknad, samt andre sentrale dokumenter i saken er å finne i dokumentlisten under. Dokumentene kan også fås ved henvendelse til Servicetorget i Vågeveien 4.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til postmottak@kristiansund.kommune.no eller Kristiansund kommune, Plan og byggesak, postboks 178, 6501 Kristiansund innen 22.11.2021.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Kristin Hoel Fugelsnes, tlf. 71573876, eller e-post kristin.hoel.fugelsnes@kristiansund.kommune.no

Saksdokumenter:

R-312_Grunden.22_Planbeskrivelse_21-08-23 (PDF, 11 MB)

R-312_Grunden.22_Planbestemmelser_21-08-23 (PDF, 576 kB)

R-312_Grunden.22_plankart (PDF, 688 kB)

R-312_Grunden.22_ROS-analyse_21-08-23 (PDF, 2 MB)

 

R-312 - Skredfarevurdering_2021-01-12 (PDF, 385 kB)

R-312 - Grunnundersøkelser_2021-01-08 (PDF, 972 kB)

A-90-00-05 - Solstudie høstjevndøgn (PDF, 2 MB)

A-90-00-06 - Solstudie sommersolverv (PDF, 2 MB)

R-312 VA-plan (PDF, 2 MB)

R-312 - Illustrasjoner (PDF, 22 MB)

 

R-312 - Merknader til oppstartsvarsel samlet (PDF, 5 MB)

R-312 - Merknader til oppstartsvarsel_oppsummert og kommentert av forslagsstiller (PDF, 116 kB)

R-312 - Høringsinnspill KPA, relevant for Grunden22_AndréGjørven_24.09.20 (PDF, 107 kB)

R-312 - Høringsinnspill KPA, relevant for Grunden22_Trine Gorseth_23.09.20 (PDF, 109 kB)

R-312 - Tilleggsmerknad fra NEAS_24.09.20 (PDF, 207 kB)

 

R-312 - Referat fra oppstartsmøte (PDF, 2 MB)

R-312 Detaljregulering for Grunden 22, 1.gangs behandling (PDF, 2 MB)

R-312 Vedtak Hovedutvalg plan og bygning 23.08.2021 (2) (PDF, 54 kB)

 

Rammesøknad:

Rammesøknad - Rammesøknad (PDF, 77 kB)

Rammesøknad - A-10-00-02 Situasjonsplan (PDF, 592 kB)

Rammesøknad - B02 Søknad om unntak fra tekniske krav -Nordic-brygga (PDF, 210 kB)

Rammesøknad - F01 Følgebrev rammesøknad (PDF, 100 kB)

Rammesøknad - Tegninger bryggen (PDF, 4 MB)

Rammesøknad - Tegninger nytt boligbygg (PDF, 9 MB)