Budsjett 2020 – Spørsmål og svar til bystyret

For å lette informasjonsflyten og sikre at alle får tilgang til svar på de spørsmålene som stilles til budsjettet, samles både spørsmål og svar på denne siden. Siden blir oppdatert med spørsmål og svar etter hvert som de kommer inn. Spørsmålsstiller(-ne) er markert med forkortelse før spørsmålet.

Budsjett 2020

Rødt: Legge inn alternative kostnadsrammer, basert på faktisk utredning, knyttet til brannstasjonen. Dersom estimat om en kostnad på 22 millioner som bystyret fikk presentert knyttet til oppgradering av eksisterende brannstasjon, er reelt, bes det om å legge dette inn som et alternativ i regnskapet slik at de faktiske besparelser ved ikke å realisere et lån for å bygge nytt, vises.

Alternativet med å oppgradere dagens stasjon slik at denne oppfyller kravene til arbeidsforhold for de ansatte og en tidsmessig stasjon som kan ha levetid av en viss lengde er ikke utredet. Det ligger noen begrensninger på selve bygningsmassen, som en del av gjenreisingsbyen og vern av denne. Det betyr at det er lite sannsynlig at det kan gjøres endringer på fasader. Brannstasjonskvartalet huser også rus, psykiatri, regionalt responssenter og helseinnovasjonssenteret. Disse må flyttes til andre egnede lokaler om bygningene skal huse brannstasjonen i framtiden. Det er med stor sannsynlighet at det vil koste over kr. 100 millioner å oppruste/fornye brannstasjonskvartalet til videre bruk. I tillegg kommer kostnaden med å flytte rus,psykiatri osv over til annen egnet lokasjon. Et estimat på kr. 22 millioner er ikke realistisk for å kunne lukke avvikene som foreligger fra Arbeidstilsynet.

Rødt: Redegjøre for kommunens innskudd i helseinnovasjonnsenteret.
I tråd med vedtak i bystyret i 2019 ble det aksjekjøp for 50 000 kr. Det ligger ikke inne tilskudd/driftmidler utover det.
Rødt: Redegjøre for hva det vil koste å holde barnetrygd utenfor sosialhjelp.

Rådmannen redegjorde for dette i sak 19/41 , behandlet i bystyret 18.6.2019. Tar vi utgangspunkt i tallgrunnlaget for 2018, vil dette medføre en merutgift for kommunen pålydende kr 5,2 mill. Da er det forutsatt utbetaling for 12 mnd, samme antall familier med barn og samme antall barn i barneflokken. Se her for mer informasjon.

Rødt: Står det utgifter til kvalitetsrådgiver ved rådmannens kontor?

Ja, dette er nå fullfinansiert.

Rødt: Gratis Sundbåt? Kostnad ved det?

Det er fra før budsjettmidler til gratis Sundbåt på lørdager. Ved innføring av gratis Sundbåt på mandag til fredag fra klokken 07 til 17.15, vil det medføre økt overføring på 1,45 mill. kroner, fordelt på 1,2 mill. kroner til tap av billettsalg, 0,25 mill. kroner til trykksaker/billetter. Estimert merkostnad for gratis Sundbåt til kl 21/22 på kvelden er 0,5 mill. kroner utover de 1,45 mill. kronene, totalt 1,95 mill. kroner.

Rødt: Kostnad ved å innføre SIFO-satser?

Rådmannen redegjorde for dette i sak 19/41 i Bystyret 18.06. Tar vi utgangspunkt i utbetalingene i 2018, vil dette medføre en merkostad for kommunen på ca. kr 2,6 millioner kroner. Les mer her.

FrP: Påvirker budsjettet grunnbemanningen?

Ja, det gjør det. Brorpartene av enhetenes driftsutgifter er knyttet til lønn og faste utgifter. Det er åpenbart at en enhet som skal redusere med flere millioner vil måtte redusere bemanningen. Dette gjelder særlig i psykisk helse og rus, hjemmesykepleien, samt bo- og habilitering.

Sp: Hva er planene for Barmannhaugen?

Eiendomsdrift har i samarbeid med pleie- og omsorg laget en plan for gradvis rehabilitering av bad og leiligheter. Se investeringsbudsjettet. Hva gjelder cafedrift og bruk av arealene der det tidligere var dagsenter, er ikke disse planene lagt enda. Rådmannen starter med dette på nyåret og vil se dette i sammenheng med blant annet etablering av Rokilde.

Rødt: Informasjon om KS sine kommentarer til statsbudsjettet?

KS har en egen samleside med god informasjon om statsbudsjettet. Spesielt dette notatet gir en god oversikt.

Ap: I budsjettskjema 2b s. 125 under tema «Boligområder/næringsområder» står det på Bolgneset 0 på erverv av eiendom i 2020, mens det på s.126 under tema «Eiendomsdrift» ligger inn erverv av grunn på 4,8 mill i 2020 og 2 mill i 2021. Hva skyldes endringen?

Utgiftene som er lagt inn på Bolgneset gjelder allerede inngåtte avtaler. Flyttingen kommer av at vi har endret litt på den administrative ansvarsfordelingen når det gjelder eiendom/eiendomskjøp som da slår ut på under hvilket ansvarsområde som beløpene blir plassert. For å si det på en annen måte; det er ingen realitetsendringer i prosjektet fra et politisk ståsted, utover hvor i budsjettet det teknisk blir kategorisert.

Venstre: Hvordan påvirker omlegging i pleie og omsorg/St. Hanshaug-modellen investering og drift?

Det er vanskelig, om ikke umulig, å svare kort på dette spørsmålet. Rådmannen legger frem sak til førstegangs drøfting om etablering av ny hverdagsmestringsenhet, først til hovedutvalg for helse og omsorg 28.11.2019, se sak 3/19, deretter i Bystyret . Det foreligger ingen planer som utløser investeringsbehov ved en slik omorganisering. Det er redegjort for hvordan en finansiering kan gjennomføres i den nevnte saken.

Ap: Kan vi få utfyllende informasjon om bevilgningen til Nordre nordmøre bro og tunnellselskap (NNTB)?
Rødt: Hva koster det å redusere leieprisen tilsvarende indeksreguleringen i 2019?

Spørsmålet tolkes dithen at det spørres om hva det koster å ikke regulere husleien for kommunale boliger for 2020 basert på reguleringen i 2019. I husleien for alle kommunale boliger inngår gangvask og kabel-tv med 400.000 for 2019. Utfakturert husleie i 2019 er kr 38 033 095. Kunsumprisindeks var 1, 8% (fra okt. 18 til okt. 19), som da utgjør kr 684 596, som økning i husleie for 2020. Den gjennomsnittlige konsumprisindeks for de siste årene har vært 2,45%

Rødt: Forberede et budsjettforslag som viser potensiel besparelse ved at investeringer knyttet til nytt opera og kulturhus legges på is. I det opprinnelige budsjettforslaget nevnes summen 9.6 millioner i rente/avdrag. Er den summen reell, eller er den reelle summen høyere?

Kr. 9,6 mill. gjenspeiler kapitalkostnadene. Dersom man skal vurdere driftskostnader vil ikke dette beløpet være nøyaktig før det reelle arealet, samt arealfordelingen i bygget er klart. Dette skjer gjennom forprosjekteringen som skal komme neste år, og som vil resultere i en sak som skal vedtas politisk før byggeprosjektet igangsettes. Vi henviser i mellomtiden til søknaden, der de foreløpige beregningene på driftsutgifter for hele bygget finnes i kap. 6. Driftsutgiftene ligger på rundt 19 mill. totalt per år, og kostnadene skal fordeles per kvadrat per aktør. For museet og operaen, som har største andel i huset, involverer dette også søknad om økt driftsstøtte fra hhv. stat og fylkeskommune, noe som er vanlig i slike prosjekter. Det er verdt å merke seg at driftskostnaden ikke blir netto økning for kommunen sin del, da vi alt har utgifter knyttet til drift og leie for hhv. bibliotek, kulturskole, samt gjennom tilskudd til museum og opera.

Rødt: Redegjøre for besparelsen ved å utsette realiseringen av den digitale byen.

Hoveddelene av prosjektet (infrastrukturinvesteringen) er nesten utført. Mennesker er flyttet og rekruttert for å påbegynne resterende oppgaver. Disse vil ha en fast kost, men kan selvfølgelig flyttes til andre steder i organisasjonen. Infrastrukturinvesteringen danner grunnlaget for tjenesteinnovasjon og effektivisering av tjenestene våre. Skulle man stoppe nå vil vi ikke kunne fortsette med tjenesteeffektiviseringen. En kan utsette oppgavesentrisk forvaltning på 11 millioner, men da vil tjenestekvaliteten forbli som før, og vi må kompensere de som har vunnet anbudet. Totalt betyr dette at man kan utsette 2,2 millioner i året over 5 år, minus beløpet for å kjøpe anbudsvinneren ut av kontrakten. Lærerveiviseren har staten tatt grep om, og der kan 1 million trekkes ut, 200.000 pr år i 5 år. Det vil også bety noe for omdømmet at byen som er kåret til europas nest innovative stanser digitaliseringsarbeidet. De fleste ser på Kristiansund nå.

Rødt: Kostnad ved å gjeninnføre utekontakten?

Utekontakt har ikke vært utredet i tjenesten, og spørsmålet sier ikke noe om omfang av utekontakt og hva tilbudet ev. skal innebære. 1 årsverk avsatt til formålet vil bety en kostnad på ca NOK 700.000,-.

Rødt: Hva koster det å innføre søskenmoderasjon mellom SFO og barnehagene?

Ut i fra dagens tall er det stipulert at dette kan dreie seg om ca 80 familier, og det er regnet på 25 % moderasjon på SFO-tilbudet. Direkte kostnader på moderasjon stipuleres ut i fra disse forutsetningene til NOK 1.130.000. årlig I tillegg vil det komme utgifter til å administrere denne ordningen. Plasser og oppholdsbetaling for barnehage og SFO håndteres via to ulike fagsystemer. Dette vil medføre at ordningen må håndteres manuelt og vil kreve personellressurser. Det er også verdt å merke seg at det er innført en ordning for innteksgradert foreldrebetaling i barnehage samt gratis kjernetid. Fra høsten 2020 blir det også innført inntektsgradert foreldrebetaling for barn i 1. og 2. klasse med plass i SFO. Ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin til barnehage, og ingen skal betale mer enn 6 % av inntekten sin til SFO (1. og 2. klasse).

Rødt: Redegjøre for den totale besparelsen ved å trekke ned politikerlønna med 8%, effektivt fra og med 01.01.2020, og legge dette inn i budsjettforslaget som legges fram for bystyret 19.12.2019. Her bes alle honorar knyttet til politisk relatert virksomhet tas med i beregningen.

Budsjettmessig kan man legge til grunn 450 000 kr i besparelser med en reduksjon av godtgjørelse på 8 %. Det vil selvfølgelig være avhengig av aktiviteten/møtefrekvensen også.

NML: «I kommunedirektørens forslag punkt 3 bokstav a fjernes bokstav a, slik at satsene ikke differensieres iht eiendomsskatteloven § 12. I stedet endres kommunedirektørens forslag punkt 4 slik at det innføres bunnfradrag jf eiendomsskatteloven § 11 andre ledd.» Kan administrasjonen bidra med å beregne effekten ev dette forslaget dersom bunnfradraget settes til henholdsvis 500 000, 1 000 000, 1 500 000 og 2 000 000? Det vi ønsker svar på er selvsagt hvordan dette ville påvirke kommunens inntekter fra innkreving av eiendomsskatt med de nevnte innslagspunktene.

 

- Lik promillesats:

Fra 2021 er maks sats på boliger satt i eigedomsskattelova til 4 promille. Om det vedtas 4 promille på næring, utgjør det et inntektstap på nærmere 13 mill. kroner. Økningen fra 3,7 til 4 promille på bolig (inkludert fritidseiendommer, naust, etc) utgjør isolert en økning på nærmere 6 mill. kroner. Netto inntektstap blir da på rundt 7 mill. kroner.

- Bunnfradrag:

Matrikkelen som vi må bruke for å beregne bunnfradrag må kvalitetssikres før beregning og utskriving av eiendomsskatt. Her må det da settes av midler for å først kartlegge den, og deretter rette den opp. Kostnaden for dette arbeidet har vi ikke et godt anslag for i dag. Det er arbeid som tar tid og lengre tid enn fristene for utskriving av eiendomsskatten i 2020. Det er viktig med en riktig jobb med grunnlaget for innbyggernes del, slik at alle blir behandlet rett og rettferdig. I motsatt fall er det risiko for feil utskriving av eiendomsskatten, med store mengder klagesaker, støy og dårligere omdømme. Sistnevnte behøver ikke å være et bedre og billigere alternativ enn førstnevnte.

Bunnfradrag i den størrelsesorden som skisseres vil ha store utslag. Jf punktet over er det ikke mulig å gi et eksakt overslag på hva et bunnfradrag vil gi av inntektstap. Det kommer først etter at matrikkelen eventuelt er oppdatert. Eiendomsskattelistene fra tidligere i år gi et bilde av hvilket nivå beregningsgrunnlaget pr objekt ligger på. En stor endring fra 2019 til 2020 er at reduksjonsfaktoren på objektene med formuesgrunnlag vil gå fra 20 % til 30 %. Det vil føre til lavere utskrivningsgrunnlag. Et bunnfradrag på opptil 2 mill. kroner på toppen av det, vil gi et veldig lavt nivå på eiendomsskatten.