Budsjett 2022 - Spørsmål og svar til bystyret

For å lette informasjonsflyten og sikre at alle får tilgang til svar på de spørsmålene som stilles til budsjettet, samles både spørsmål og svar på denne siden. Siden blir oppdatert med spørsmål og svar etter hvert som de kommer inn. Spørsmålsstiller(-ne) er markert med forkortelse før spørsmålet.

Verbalforslag: Bystyret i Kristiansund utreder muligheten for 20% reduksjon av møtegodtgjørelse for politisk valgte, i alle organ der de møter som politikere. Videre om ordningen med servering av varmmat ved politiske møter kan fjernes. Pengene som kan spares ved disse tiltakene settes til side som en reserve for å dekke inn uforutsette behov gjennom året. Det er bystyret som fatter vedtak om hvor og når disse pengene eventuelt skal anvendes.

 

20 % reduksjon i møtegodtgjørelse, tapt arbeidsinntekt og refusjon til arbeidsgiver vil utgjøre om lag 200 000 - 250 000 kr, samt at servering av varmmat vil utgjøre om lag 70 000 kr i budsjettet. Da det har vært merforbruk på disse postene tidligere, vil regnskapet få større reduksjoner enn budsjettet. Antall møter er uansett den største utgiftsdriveren for disse postene.