Møteplikt og gyldig forfall

Som folkevalgt har du møteplikt i de kommunale organene du er valgt inn i med mindre du har gyldig forfallsgrunn eller er inhabil i en sa.k

De folkevalgte (både faste medlemmer og varamedlemmer) oppfordres til å holde møtedagene ledige, og i utgangspunktet ikke legge ferier eller andre arrangementer til de aktuelle møtedagene.

Arbeidstakere har krav på fri fra arbeidet for å skjøtte møteplikten.

Hvis du ikke kan stille på møtet skal du melde gyldig forfall så fort som mulig på e-post til Politisk sekretariat

Under følger en oversikt over de viktigste plikter og rettigheter du har som folkevalgt i Kristiansund kommune.

 

 

Gyldig forfall

kommuneloven § 40 nr. 1

Gyldig forfall skal kunne innfris med et visst rimelig skjønn, men kriteriene for gyldig forfall er strenge. Ansvaret ligger i stor grad hos det enkelte organs leder. En bred definisjon av begrepet gyldig grunn kan medføre en direkte uthuling av møteplikten. Foruten å være direkte lovstridig vil dette selvsagt kunne medføre alvorlige problemer for organets saksbehandling og beslutningsdyktighet.

Eksempler på gyldig forfall er sykdom, uoppsettelig arbeid som forretningsreiser, og store familiebegivenheter som bryllup, jubileer og begravelser. Møter i andre utvalg er ikke godkjent forfallsgrunn til bystyret og hovedutvalg, unntaket er møter i utvalg på høyere nivå som Fylkestinget eller Stortinget.

Gyldig forfall er omstendigheter som fører til at vedkommende ikke uten fare for helbred eller velferd, eller uten å forsømme viktige eller uoppsettelige forretninger eller plikter, kunne ha møtt.

Eksempler på ugyldig forfall er fritidsaktiviteter og mindre familiebegivenheter.

Forfall protokolleres.

Forfall meldes skriftlig (e-post) med forfallsgrunn til Politisk sekretariat. Forfall bør meldes så raskt som mulig og innen kl 12.00 siste arbeidsdag før møtedagen. Det er Politisk sekretariat som innkaller vararepresentanter til det aktuelle møtet, representanten skal ikke gjøre dette selv. Rekkefølgen vararepresentantene innkalles i bestemmes av valgresultatet og ligger fast for hele perioden.

 

Stemmeplikt

kommuneloven § 40 nr. 2

Medlemmer som er til stede i folkevalgte organer når en sak tas opp til votering har plikt til å avgi stemme. Plikten gjelder alle folkevalgte organ, og uansett om organet har avgjørelses- eller innstillingsmyndighet i en sak. Ved valg og i saker om ansettelse er det adgang til å stemme blankt, men man kan ikke la være å stemme.

 

Habilitet

forvaltningsloven § 6 og kommuneloven § 40 nr. 3 og nr. 4

At en person er inhabil innebærer at det at det finnes omstendigheter som svekker tilliten til hans eller hennes upartiskhet i behandlingen av en sak. Det er viktig at det ikke tas utenforliggende eller usaklige hensyn ved avgjørelser i folkevalgte organer. For å unngå dette er det fastsatt regler om inhabilitet i kommuneloven og Forvaltningsloven.

Den folkevalgte har plikt til å vurdere sin egen habilitet og varsle i god tid om forhold som gjør eller kan gjøre han eller henne inhabil. Anmodning om å få habiliteten sin vurdert skal sendes til Politisk sekretariat i god tid før det aktuelle møtet. Melding om mulig inhabilitet sendes på e-post til Politisk sekretariat. Det må oppgis en kort skriftlig begrunnelse for hvorfor man ønsker en vurdering av sin habilitet i saken.

Kommuneadvokaten vurderer habilitetssaken og legger fram sin tilrådning til det gjeldende organet. Organet tar selv stilling til om representanten er inhabil eller ikke. Avgjørelsen tas med alminnelig flertall.

Dersom en representant kjennes inhabil i en sak, kan Politisk sekretariat innkalle vara, som deltar i behandlingen av den aktuelle saken. Vara som trer inn i møtet ved inhabilitet blir godtgjort for hele møtet.

 

Rett til fri fra arbeid

kommuneloven § 40 nr. 1

Alle folkevalgte har krav på fri fra sitt alminnelige arbeid i det omfang dette er nødvendig fordi man har møteplikt i kommunale folkevalgte organer. Man har også krav på fri for den tid det tar å reise til og fra møtene.

 

Tapt arbeidsfortjeneste

kommuneloven § 41 nr. 2

Folkevalgte som på grunn av tillitsvervet påføres inntektstap eller andre utgifter, har krav på å få erstattet dette opp til et gitt beløp fastsatt i Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte. Ved krav om refusjon av tapt arbeidsfortjeneste, må arbeidstakeren dokumentere tapene i form av erklæring fra arbeidsgiver. Selvstendig næringsdrivende må dokumentere dette gjennom egenmelding som sannsynliggjør tapet. Det er kun trekk i lønn fra arbeidsgiver, faktisk tap av overtidsgodtgjørelse eller dokumentert og faktisk tap av inntekt i næring som gir rett til kompensasjon. Kravet må inneholde informasjon om utvalg, møtedato og antall timer.

 

Godtgjørelse

Den som har et kommunalt verv har rett til godtgjørelse for sin innsats. Reglene for godtgjørelse fastsettes av bystyret. I Kristiansund kommune er regler rundt økonomisk godtgjørelse for folkevalgte og økonomisk godtgjørelse for partigruppene i bystyret nedfelt i Arbeids- og økonomiske vilkår for folkevalgte.