Budsjett 2022 - Spørsmål og svar til bystyret

For å lette informasjonsflyten og sikre at alle får tilgang til svar på de spørsmålene som stilles til budsjettet, samles både spørsmål og svar på denne siden. Siden blir oppdatert med spørsmål og svar etter hvert som de kommer inn. Spørsmålsstiller(-ne) er markert med forkortelse før spørsmålet.

Verbalforslag: Bystyret i Kristiansund utreder muligheten for 20% reduksjon av møtegodtgjørelse for politisk valgte, i alle organ der de møter som politikere. Videre om ordningen med servering av varmmat ved politiske møter kan fjernes. Pengene som kan spares ved disse tiltakene settes til side som en reserve for å dekke inn uforutsette behov gjennom året. Det er bystyret som fatter vedtak om hvor og når disse pengene eventuelt skal anvendes.

 

20 % reduksjon i møtegodtgjørelse, tapt arbeidsinntekt og refusjon til arbeidsgiver vil utgjøre om lag 200 000 - 250 000 kr, samt at servering av varmmat vil utgjøre om lag 70 000 kr i budsjettet. Da det har vært merforbruk på disse postene tidligere, vil regnskapet få større reduksjoner enn budsjettet. Antall møter er uansett den største utgiftsdriveren for disse postene.

Bjarne Elde på vegne av Arbeiderpartiet: 1. Hvilke netto utgifter må budsjetteres for en lærling som starter 1.9.2022 og har et 2 års-løp Hvordan fremkommer disse netto utgiftene for budsjettårene 2022, 2023 og 2024 (frem til 1.9.24) ?

Lønn lærling

En lærling lønnes etter forventet verdiskaping. De lønnes etter grunnlønn helsefagarbeider fordelt over to år etter følgende oppsett:

 • Første halvår 30%
 • Andre halvår 40%
 • Tredje halvår 50%
 • Siste halvår 80%

Grunnlønn fagarbeider er pr. dato på kr. 363 700.- pr år.

 • For 2022
  • Kostnader fra og med 01.09.22 – 31.12.22
  • 36 00,- pr lærling (og med påplussing 50% sosiale utgifter 54 000,-)
 • For 2023
  • Kostnader fra og med 01.01.23 – 31.12.23
  • 152 000,- pr lærling (og med påplussing 50% sosiale utgifter 228 000,-)
 • For 2024
  • Kostnader fra og med 01.01.23 – 31.08.24
  • 175 700,- pr. lærling (og med påplussing 50% sosiale utgifter 263 550,-)

Det er svært vanskelig å beregne hvor stort tilskudd som kan dekke inn deler av lønn til lærlinger. Dette er et beløp som varierer fra år til år og avhenger av hvor mange lærlinger vi til enhver tid har ansatt.

Enheter lønner lærlinger ut fra eget budsjett. For 2021 får de ca. 2300,- pr. lærling pr. mnd. tilbakeført fra tilskudd etter at administrasjonsutgifter er trukket fra.

Fagbrev på jobb

Deltakere her har allerede fast stilling og derved lønn. Kostnader her er i hovedsak til, frikjøp av veiledere, administrasjon og teoriundervisning.

Frikjøp av veiledere i perioder er høyst nødvendig da lærling og veileder er begge en del av grunnbemanning.

Fra Ungdomsrådet: Hva vil det koste å holde Sundbåten uten betaling for alle? Vi ønsker en økonomisk oversikt fra Sundbåten som viser totalinntektene fra ulike aldersgrupper. Hva vil det koste å gjøre Sundbåten gratis for ungdom? Hvor mange flere barn og ungdom tok Sundbåten når den var gratis i forhold til når det var betaling?

Presentasjon av 0 takst

Det presenteres i disse dager 0 takst for de politiske partiene ved daglig leder Arild Dybå-Eidem. Kostnaden ved 0 takst er avhengig av rutetilbudet. Kostnaden ved å innføre gratis sundbåt lørdager er satt til 500.000 og ligger inne som en styrkning i sundbåten sin ramme i dag.

Ekstra kostnaden for gratis Sundbåt for de resterende dagene i uka

Ekstra kostnaden for gratis Sundbåt for de resterende dagene i uka, vil ligge mellom 1.500.000-2.650.000 årlig avhengig av rutetilbudet som velges. I tillegg til dette vil Sundbåten få tap av momskompensasjon ved innføring av gratis Sundbåt hele uka. Estimat de siste 5 årene tilsier en ekstra kostnad som følge av dette på ca. 400.000 årlig. Det vil si en samlet total ekstra kostnad ved å innføre gratis Sundbåt for alle hele uka, ligger samlet på 1.900.000-3.150.000 i året.

Gratis Sundbåt for ungdom

Ved gratis Sundbåt for ungdom ligger i dag andelen barn og unge under 18 år på ca 25-30% av de reisende. Ved betaling går dette til et bunn nivå.

Fra Ungdomsrådet 1. Ungdommen i Kristiansund har et mangfold av interesser. Vi ser at det er et behov for møteplasser, spesielt under og etter pandemien. Vi ser at det er satt av 3 millioner kroner til ombygging av Bakgården ungdomshus i budsjettet for investeringer i 2022. Dette er vi veldig positive til. Det vi lurer på er hvor mye det vil koste å holde bakgården (også slik den er per dags dato på tidligere BlackSheep-lokalet) i drift. I dag er den midlertidige bakgården åpen i snitt 2 dager i måneden. Vi lurer på hvor mye det vil koste å holde bakgården åpen fast 1, 2, 3, 4 eller 5 dager i uka.

Det er med bakgrunn i 5 timers åpningstid med nåværende ansatt, at Kristiansundsnettet holder til formålet og med estimert strømforbruk basert på bruken til nå. Det er uten vedlikehold og oppgraderinger.

Antall dager

1

2

3

4

5

Årlig - 38 uker (skoleruta)

kr        117 248

 kr        156 779 295

 kr        235 168 943

 kr        313 558 590

 kr        391 948 238

Årlig - 52 uker

kr        160 444

 kr        214 540 088

 kr        321 810 132

 kr        429 080 176

 kr        536 350 220

Fra MDG: Hvem som har myndighet for å skrive ut bøter for å stå på tomgang? Er det mulighet å gi Kristiansund parkering denne myndigeten?

Parkeringsselskapet/Norpark sier: Denne myndigheten ligger i dag hos politiet. Dette håndheves ikke av kommunen, verken i AS eller etater. Det har ikke vært interesse i å håndheve dette fra kommunenes side. Regelen finner du i trafikkreglene, og den kan ikke enkelt delegeres gjennom politivedtektene, se b.la. normalpolitivedtekten § 9-3. Regelen vil for øvrig være svært vanskelig å håndheve da kommunen må bevise at motorvognen har voldet «unødig støy eller unødig utslipp», og derfor har det ikke vært noe ønske fra kommunenes side om å bli delegert denne myndigheten.