Klagenemnda

Klagenemnda er et politisk organ som er opprettet av bystyret. Nemnda har tre medlemmer valgt blant formannskapets faste medlemmer og tre varamedlemmer.

Her kan du lese mer om klagenemnda i Kristiansund kommune.

Klagenemnda sitt ansvarsområde er fastsatt i forvaltningsloven § 28.2 og andre særlover der kommunen er endelig klageinstans.

 

Klagenemnda
Navn Parti Rolle
Bjarne S. Elde (leder) AP Fast medlem
Berit M. Frey SP Fast medlem
Linda D. Høvik NML Fast meldem
Lille Andersen AP Varamedlem
Henrik Stensønes SP Varamedlem
Stig A. Ohrvik NML Varamedlem

 

Klage på vedtak

Du har rett til å klage på et enkeltvedtak (et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter for en eller flere bestemte personer) som er gjort av kommunen – administrativt eller politisk.

Klagen sender du til den som har gjort vedtaket innen den fristen som du får oppgitt når du mottar meldingen om vedtaket.

 

Behandling av klagen

Den som gjorde det vedtaket du klager på (vedtaksorganet), må ta stilling til klagen. Vedtaksorganet – som kan være rådmannen, enhetsleder, plan- og bygningssjefen osv. eller et politisk organ – kan helt eller delvis imøtekomme klagen. Klageren kan da ta stilling til om han eller hun vil godta det nye vedtaket eller klage også på dette.

 

Vedtaksorganet kan også stå fast på sitt opprinnelige vedtak. Da blir saken sendt over til klageinstansen for endelig avgjørelse. I kommunen er dette klagenemnda. Klagenemndas vedtak kan du ikke klage på.

Kommunen er ikke klageinstans i alle saker. Gjelder klagen for eksempel sosiale tjenester, spesialundervisning, byggesaker og reguleringsplaner er fylkesmannen klageinstans. I slike tilfeller skal klagenemnda ikke behandle saken.

 

 

Kontakt sekretariatet:

Bysekretær
Bysekretær Telefon E-post
Kristin Heggelund 71 57 39 05 kristin.heggelund@kristiansund.kommune.no