Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er bystyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at bystyrets vedtak følges opp.

Om kontrollutvalget

  • En hovedoppgave for kontrollutvalgene er å bestille årlige forvaltningsrevisjonsrapporter, der man gjennomgår et virksomhetsområde i kommunen. Dette arbeidet utføres av revisor.
  • Bystyret velger selv medlemmene til kontrollutvalget. Utvalgets arbeid reguleres av Kommuneloven §77 og egen forskrift.
  • Kontrollutvalgene holder sine møter for åpne dører.
  • Her finner du Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (lovdata)
  • Her finner du informasjon om kontrollutvalgets arbeidsområder (KS)
  • Oppnevnes av bystyret.
  • Hjemmel: Kommunelovens § 77, Forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 nr. 905

Her finner du Møtedokumenter fra Kontrollutvalget. 

Her finner du Dokumenter fra arkivet vedrørende kontrollutvalget

MØTEDATOER FOR 2022: 
Alle datoene er onsdager, og møtene begynner kl. 10.00.
(Leder kan i samråd med sekretæren, fravike den oppsatte planen). 
- 12. januar. UTSETTES pga. smittesituasjonen i Kristiansund. 
-  2. februar 
-  9. mars 
- 27. april
-  7. juni
-  14. september
- 12. oktober
- 23. november 
 

Medlemmer for kontollutvalget 2019-2023

Medlemmer kontrollutvalget 2019-2023
Faste medlemmer Varamedlemmer
1. leder: Svein Kvalvåg - FRP 1. Alf Aasgård – NML
2. nestleder- Kjell Terje Fevåg - AP 2. Inger Johanne Ohrvik – NML
3. Monica Steen - H 3. Erik Aasprong- NML
4. Leif Ersnes – H
5. Rakel Haugen - R
1. Unni Erna Garberg- AP
2. Hilde Wimpelmann – AP
3. Hilmar Kleppe - SP
4. Ove Storbukt - SP

 

Kontakt

Faste medlemmer: