Politisk organisering i Kristiansund kommune 2019 – 2023

Kristiansund kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen og hovedutvalgsmodellen.

Kommunen har fem hovedutvalg, med følgende saksområder:

 • Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur
 • Hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester
 • Hovedutvalg for plan og bygning
 • Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial
 • Hovedutvalg for næring og omstilling (fra høst 2019)

Kristiansund kommune har hatt hovedutvalgsmodell siden 2011.

Folkevalgte råd og utvalg i Kristiansund kommune er i prinsippet gitt myndighet så langt lovverket tillater, og etter reglement for delegering av myndighet i Kristiansund kommune (vedtatt av bystyret).

Her finner du en oversikt over styrer, råd og utvalg i Kristiansund kommune: 

Bystyret

 

Formannskapet

 • Arbeidsoppgaver for likestillings- og administrasjonsutvalg.
  • 11 medlemmer med varamedlemmer. Leder for hovedutvalgene bør sitte i Formannskapet.
  • Oppnevnes av bystyret.
  • Hjemmel: kommuneloven § 5.6.
  • Eget reglement.
  • Sekretariat: Politisk sekretariat.

Formannskapet 2019-2023

Formannskapet 2019-2023
Medlem Epost Mobil
Kjell Neergaard - AP kjell.neergaard@kristiansund.kommune.no 91539396
Berit Tønnesen - AP berit@otek.no 95754626
Bjarne S. Elde - AP bjarne.ksu@gmail.com 97097292
Lille Andersen - AP lilleblakstad@hotmail.com 41175195
Berit Marie Frey - SP berit.frey@neasonline.no 95119003
Henrik Stensønes - SP henrik.stensones@gmail.com 96998299
Stig Anders Ohrvik - NML stigohrvik@gmail.com 41764826
Linda Dalsegg Høvik - NML linda.sandnes@me.com 90187501
Stein Kristiansen - R steinkristiansen@hotmail.com 91359325
Ralph Herter - MDG herter.ralph@gmail.com 93827043
Torbjørn Sagen - H torbjorn.sagen@kristiansund.kommune.no 91817503
Medlemmer med kontaktinformasjon


Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur

Inkluderer også tidligere Gate- og veinavnkomité sitt arbeidsområde - foreslå og vedta navn på gater, plasser, broer eller komme med forslag på navneendring.

 • 9 medlemmer hvorav minst et medlem fra formannskapet (helst leder), med varamedlemmer.
 • Oppnevnes av bystyret.
 • Sekretariat: Politisk sekretariat.
Medlemmer 2019-2023
Henrik Stensønes -leder Senterpartiet
Astrid Willa Eide Hoem Arbeiderpartiet
Helge Kruse Arbeiderpartiet
Charlotte Nekstad Neergaard Arbeiderpartiet
Benedichte Ranheim  Senterpartiet
Asgeir Bahre Hansen Venstre
Stig A. Ohrvik Nordmørslista
Unni Karin Westad Nordmørslista
Sigve Torland Rødt

 

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial

 • 9 medlemmer hvorav minst et medlem fra formannskapet (helst leder), med varamedlemmer.
 • Oppnevnes av bystyret.
 • Sekretariat: Politisk sekretariat.
Medlemmer 2019-2023
Arne Grødahl -leder. Arbeiderpartiet
Ole Kristian Gundersen Senterpartiet
Anne Marthe Korsnes Wiik Arbeiderpartiet
Geir Ole Kanestrøm Arbeiderpartiet
Ragnhild Helseth Venstre
Astrid Marie Myrvågnes Nordmørslista
Stig A. Ohrvik  Nordmørslista
Berit Marie Frey Senterpartiet
Sidsel Holm Frøseth Rødt

 

Hovedutvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester

 • 9 medlemmer hvorav minst et medlem fra formannskapet (helst leder), med varamedlemmer.
 • Oppnevnes av bystyret.
 • Eget reglement.
 • Sekretariat: Politisk sekretariat.
Medlemmer 2019-2023
Nora Korsnes Wårle -leder Arbeiderpartiet
Hans Christian Aandahl Senterpartiet
Steinar Betten Arbeiderpartiet
Terje Larsen Arbeiderpartiet
Jorunn Kvernen  Senterpartiet
Gro Santi Johnsen Mijøpartiet de grønne
Stig A. Ohrvik Nordmørslista
Nils Einar Bjerkås Fremskrittspartiet
Elisabeth Hveding Høyre

 

Hovedutvalg for plan og bygning

 • 9 medlemmer hvorav minst et medlem fra formannskapet (helst leder), med varamedlemmer.
 • Oppnevnes av bystyret.
 • Sekretariat: Plan- og byggesak.
Medlemmer 2019-2023
Bjarne Storfold Elde - leder Arbeiderpartiet
Steinar H. Høgsve Senterpartiet
Nora Korsnes Wårle Arbeiderpartiet
Bjarne Brunsvik Arbeiderpartiet
Jorunn Karin Kvernen Senterpartiet
Kjetil Dyrnes Miljøpartiet de grønne
Linda Dalsegg Høvik Nordmørslista
Alf Tømmervåg Rødt
Addy-Anne Vevang Fremskrittspartiet

 

 

Hovedutvalg for næring og omstilling

 • 9 medlemmer hvorav minst et medlem fra formannskapet (helst leder), med varamedlemmer.
 • Oppnevnes av bystyret.
 • Sekretariat: næringskonsulent.
Medlemmer 2019-2023
Jorunn Karin Kvernen - leder Senterpartiet
Lille Andersen Arbeiderpartiet
Ronny Myrset Arbeiderpartiet
Karoline Viken Kallset Arbeiderpartiet
Bengt G. Eriksson Senterpartiet
Line Karlsvik Sosialistisk venstreparti
Per Martin Kjønnø Nordmørslista
Ståle Melby Rødt
Robert Nordvik Fremskrittspartiet

 

 

Kontrollutvalget

 •  5 medlemmer med varamedlemmer.
 • Oppnevnes av bystyret.
 • Hjemmel: Kommunelovens § 77, Forskrift om kontrollutvalg av 15. juni 2004 nr. 905
 • Sekretariat: Egen sekretariatsfunksjon.

 

Klagenemnd

 • 3 medlemmer med varamedlemmer:
Klagenemnda
Navn Parti Rolle
Bjarne S. Elde (leder) AP Fast medlem
Berit M. Frey SP Fast medlem
Linda D. Høvik NML Fast meldem
Lille Andersen AP Varamedlem
Henrik Stensønes SP Varamedlem
Stig A. Ohrvik NML Varamedlem
 • Oppnevnes av og blant faste medlemmer i formannskapet
 • Sekretariat: Politisk sekretariat.

 

Eldrerådet

 • 6 medlemmer og personlige varamedlemmer m/utgangspunkt i pensjonistorganisasjoner)
 • 2 medlemmer fra bystyret med vara, hvorav 1 fra formannskapet.
 • Oppnevnes av bystyret.
 • Leder og nestleder velges av eldrerådet.
 • Sekretariat: Politisk sekretariat
Medlemmer 2019-2023
Lille Andersen Arbeiderpartiet
Erik Aukan Fremskrittspartiet
Bengt G. Eriksson Pensjonistforbundet 
Ingeborg Enge Telepensjonistene
Jorunn Bjøringsøy Fagforbundets persjonistutv.
Jan Dyrlie Postpensjonistene
John Arne Henden Utdanningsforbundet
Ellen Thorsøe Landsforbundet off. pensjonister

 

 

Olje- og energiutvalg (underutvalg til formannskapet)

 • 5 medlemmer med varamedlemmer. Ordfører og opposisjonsleder bør være deltakere i utvalget.
 • Oppnevnes av bystyret. 
 • Hjemmel: Kommunelovens § 10 /Vedtak i bystyret 01.09.2015.
 • Sekretariat: Næringskonsulent.
Medlemmer 2019-2023
Berit Tønnesen -leder Arbeiderpartiet
Berit Marie Frey Senterpartiet
Bjarne Storfold Elde Arbeiderpartiet
Jan Gjerde Nordmørslista
Torbjørn Sagen Høyre

 

Forliksråd

 • 3 medlemmer med varamedlemmer.
 • Oppnevnes av bystyret.
 • Hjemmel: Domstolloven av 13.08.15 nr. 5 § 27.
 • Eget reglement/mandat.
 • Sekretariat: Eget kontor for Forliksrådet v/Politiet i Kristiansund.   

 

Hjelpefondets styre

 • Styret er sammensatt av 1 representant oppnevnt av for­mann­skapet, 1 representant fra Kristiansund Røde Kors og 1 representant fra Kristiansund sanitetsforening.
 • Eget mandat/reglement
 • Sekretariat: Økonomisesjonen

 

Oppnevningsutvalg for konfliktråd

 • 1 medlem – (1 av forliksrådets faste medlemmer).
 • Oppnevnes av formannskapet.
 • Sekretariat: Forliksrådet v/Politiet i Kristiansund.

 

Sakkyndig nemnd

 • 3 medlemmer med varamedlemmer.
 • Oppnevnes av bystyret.
 • Hjemmel: Eiendomsskatteloven.
 • Sekretariat: Økonomiseksjonen.

 

Sakkyndig ankenemnd

 • 3 medlemmer med varamedlemmer.
 • Oppnevnes av bystyret.
 • Hjemmel: Taksering av eiendommer.
 • Eget mandat/reglement.
 • Sekretariat: Økonomiseksjonen.

 

Sivilforsvarsnemnda

 • 3 medlemmer (1 fra sentraladm., ­1 fra teknisk adm., 1 oppnevnt av formannskapet samt varamedlemmer).
 • Hjemmel: Lov om sivilforsvaret av 17.07.53 nr. 9 § 13.
 • Eget mandat/reglement.
 • Sekretariat Nordmøre sivilforsvarskrets.

 

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 • 8 medlemmer fra brukerorganissasjoner
 • 3 politiske valgte, med vara.
 • Hjemmel: Lov om råd for menneske med nedsatt funksjonsevne. Ikrafttredelse 10.09.2007.
 • Sekretariat: Politisk sekretariat.

FASTE MEDLEMMER                                                  

1. Henrik Stensønes- SP                                             

2. Anne Marthe K. Wiik - AP Nestleder                      

1. Stig A Ohrvik- NML                                                 

SAFO

John Kuløy (NHF) Leder

Helge Bolseth (NFU)

Per Einar Honstad (NHF)

FFO

Venche Irene Gehse (NFF)

Cecilie Gujord (NBF)

Evy Svanemsli (Ryggforeningen)

Anne Grete Mogstad (Norsk Revmatikerforb.)

LPP

Karin Ingrid Nesje (LPP)

 

17. mai komité (årlig oppnevning av formannskapet)

 • 8 representant fra lag/org + 3 skole + barnehage (ant. varierer og oppnevnes hvert år).
  3 politisk oppnevnte – oppnevnes av hovedutvalg skole, barnehage og kultur.
 • 17. mai komiteen konstituerer seg selv.
 • Sekretariat: Kulturenheten.

 

Dyrevernsnemnda

 • Oppnevnes av mattilsynets regionkontor etter fullmakt fra landbruks- og matdeparte­mentet i samsvar med dyrevernslovens §§23-24 for en periode på 4. Kristiansund kommune skal foreslå 2 personer med varamedlemmer. 
 • Formannskapet fremmer forslag på representant.
 • Eget mandat/reglement.
 • Ytre Nordmøre Veterinærdistrikt omfatter Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla.
 • Adresse: Mattilsynet for Ytre Nordmøre, Wilhelm Dalls vei 50, 6511 Kristiansund.

 

Politisk forhandlingsutvalg

 • 3 medlemmer
 • Oppnevnes av og blant faste medlemmer i formannskapet.
 • Hjemmel: Vedtak i bystyret 01.09.2015.

Forhandler rådmanns lønn og ordførerens godtgjørelse.

Sekretariat: Personalseksjonen

 

Valgstyret

 • Hjemmel: Valglovens § 4-1.  Oppnevnes for hele perioden dvs. både et stortingsvalg og et kommunestyre- og fylkestingsvalg. I dag er valgstyret personidentisk med formannskapet.

 

Samarbeidsutvalg barnehager

 • Hver barnehage skal etter § 4 i barnehageloven ha et samarbeidsutvalg bestående av ansatte og for­eldre. Eier kan delta etter eget ønske. (Barnehageloven § 4.)
 • Eierrepresentasjonen i samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage ivaretas av barnehagens enhetsleder (styrer).
 • Det opprettes et felles samarbeidsorgan for barne­hagene i Kristiansund med et antall representanter bestående av eier, foreldre og ansatte. Samarbeids­organets sammensetning og funksjon fremmes som egen sak.

 

Allanengen skole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Dalabrekka skole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Dale barneskole samarbeidsutvalg.

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Gomalandet skole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Innlandet skole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Kristiansund opplæringssenter samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Atlanten ungdomsskole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Nordlandet ungdomsskole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Nordlandet barneskole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Frei skole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Frei ungdomskole samarbeidsutvalg

 1. medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Bjerkelund skole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet 

Rensvik skole samarbeidsutvalg

1 medlem – 1 varamedlem oppnevnt av formannskapet