Bærekraft

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners’ muligheter til å tilfredsstille sine behov. Begrepet ‘bærekraftig utvikling’ er derfor basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Det er en anerkjennelse av at vi bare har en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for å nå bærekraftsmålene.

Test hvilket bærekraftsmål som er viktigst for deg

FNs 17 Bærekraftsmål FN-sambandet        

FNs 17 bærekraftsmål i Kristiansund kommune

FNs bærekraftsmål danner grunnlaget for samfunnsutviklingen i Kristiansund kommune. Vi jobber med bærekraft gjennom våre strategiske planer, budsjettarbeid og mål og resultatstyring.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy og består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen legger føringer for samfunnsutvikling og tjenester, og arealdelen fastsetter arealutviklingen, vekst og vern i kommunen. Kommuneplanen viser en retning for Kristiansund inn i vår nære fremtid og danner utgangspunktet for hvordan vi skal løse vårt samfunnsoppdrag samt ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Plan- og styringsdokument.

Fra globale mål til lokal handling Edwin Murungi                   

Mål 1: Utrydde fattigdomAbsolutt fattigdom er svært lite i Norge, men det er en økende inntektsulikhet.

Mål 2: Utrydde sultMålet handler ikke bare om å utrydde sult, men også å forebygge feilernæring.

Mål 3: God helse og livskvalitetSosial ulikhet påvirker folks helsekvalitet.

Mål 4: God utdanningEn utdannet befolkning har gode forutsetninger for å stemme fram og å være gode ledere.

Mål 5: Likestilling mellom kjønneneLikestilling er en menneskerett.

Mål 6: Rent vann og gode sanitærforholdDe aller fleste husstander i Kristiansund kommune er tilknyttet et vannverk med god drikkevannskvalitet.

Mål 7: Ren energi til alleTilgang til energi står i sentrum av så nær som alle utfordringer og muligheter vi møter i dag.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekstNorsk arbeidsliv er blant de mest produktive i verden.

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastrukturInfrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere.

Mål 10: Mindre ulikhetForskjellene mellom fattige og rike har blitt større, selv i en verden som har halvert global fattigdom.

Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunnByene er sentrum for mye kreativitet, innovasjon, kultur, vitenskap og møter mellom mennesker og ulike kulturer. 

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjonBærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.

Mål 13: Stoppe klimaendringeneKlimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser.

Mål 14: Livet i havetAlt liv på jorda er avhengig av havet.

Mål 15: Livet på landVi må bevare hjemmet vårt: Jorda.

Mål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjonerFredelige, trygge og inkluderende samfunn: Menneskerettigheter er et nøkkelord

Mål 17: Samarbeid for å nå måleneMålene gjelder alle, og alle må bidra. Hver og en av oss kan og bør bidra.

Finn ut mer om bærekraftsmålene generelt