Gratis Sundbåt

Sundbåten i Kristiansund fra 1876, er et historisk kollektivtransportmiddel og i fortsatt virksomhet! Sundbåten ble etablert i 1876 av lokale kjøpmenn for frakt av varer og passasjerer, og regnes som et av verdens eldste selskap for kollektivtransport med kontinuerlig drift. Den er derfor et nasjonalt symbol for kollektivtrafikken i Norge, men dessverre underkommunisert. Sundbåten har i 144 år fraktet passasjerer mellom øyene som Kristiansund består av, i havna som sjøfarende gjennom århundrer har søkt ly i ved storm i havet.

Gjennom støtte fra prosjektet «Byen som regional motor» har sundbåten, som et pilotprosjekt nå vært gratis for alle i litt over et år (september 2019 – desember 2020). Dette har vært en kostnad fordelt mellom Kristiansund kommune og fylket. Pilotprosjektet gratis Sundbåt, har vist at i tillegg til å inneha en historisk verdi, så er gratis Sundbåt også et bærekraftprosjekt.

Økningen i passasjerantall var oppe i 105% i oktober 2019. Da koronaen kom i mars 2020, gikk passasjertallene ned, slik som for resten av samfunnet med aktiviteter som ble satt på hold. Likevel, etter at koronatiltak ble innført, så viser det seg at passasjertallet er høyere enn foregående år. Selv med lavere kapasitet grunnet koronaen, er det likevel flere som tar Sundbåten mellom øyene.

Sundbåten går sømløst mellom øyene, og er dermed blitt ett brukervennlig kollektivtilbud. Det eneste man som passasjer gjør er å gå på og av. Dører åpner seg automatisk for å minske smittekilder og det er mulig å ta med sykkel om bord for å lett komme seg videre dit man skal. Slik Sundbåten fremstår i dag er den et sømløst transportmiddel, som er en smartby verdig. Dessverre ble det ikke innvilget midler til fortsatt gratis Sundbåt etter endt prosjektperiode.

 

Gratis Sundbåt er et tiltak som ikke har store kostnader knyttet til seg for å la seg gjennomføre, og har ringvirkninger langt utenfor det å virke som et fremkomstmiddel. Ringvirkningene som gratis Sundbåt gir er vanskelig å tallfeste, men er store. Nedenfor er en del fordeler og ringvirkninger som gratis Sundbåt gir, listet opp;

  • Med en fremtid der bærekraftsmålene i kommunens samfunnsplan blir mer og mer viktig, så er gratis Sundbåt et godt tiltak for å sikre at Kristiansund kommune klarer å nå bærekraftsmålene innen 2030. Samfunnsplana, og dermed bærekraftsmålene er givende for alt administrasjon og politikere foretar seg og vedtar.
  • Bekjempe/demme opp for fattigdom og sosiale forskjeller: Gratis Sundbåt demmer opp om sosiale forskjeller og barnefattigdom. Alle kan nå ta nå Sundbåten, og er dermed blitt et lavterskeltilbud.
  • Skoleklasser og barnehager legger undervisning og ekskursjoner til Sundbåten. Via gratis Sundbåt driver kommunens utdanningsinstitusjoner faktisk opplæring av de unge i forhold til Kristiansund sin historie, geografi, det å bli glad i byen, samt å bruke Sundbåten som fremkomstmiddel mellom øyene.

 

  • Flere eldre benytter sundbåten som en møteplass, setter fra seg gåstolen ved sundbåtanløp og tar seg en rundtur med Sundbåten. Gratis Sundbåt blir dermed et bidrag til at flere eldre kan bo lenger hjemme.
  • Miljøvennlig. Omtrent 40% tar Sundbåt og lar bilen stå (spørreundersøkelse utført høsten 2019). Dette gir i løpet av et år en besparelse på omtrent 55tonn CO2. Fortsettelse av gratis Sundbåt vil trolig bare øke denne andelen. (til sammenligning produseres det totalt 2612 tonn CO2/år i kommunen, så bidraget fra gratis Sundbåt har betydning.)
  • I henhold til kommunens samfunnsplan skal Kristiansund kommune fremstå som modig, klok, varm og smart. Å videreføre gratis sundbåt vil vise at Kristiansund kommune er nettopp dette; modig, klok, varm og smart.
  • Gratis Sundbåt er sømløst og brukervennlig, et smartby initiativ. Ønsker vi å fremstå som en smart by utad bør gratis Sundbåt videreføres. Hvis ikke går vi tilbake i tid og fjerner det sømløse kollektivtilbudet som nå er utviklet gjennom gratis Sundbåt.
  • Næringslivet stiller seg positiv til gratis Sundbåt, og ser at dette prosjektet demmer opp om begrepet en «død by». Gratis Sundbåt transporterer flere til og fra sentrum og opprettholder dermed aktivitet og handel i sentrum.
  • Turisme: Kristiansund vil bli kjent utad som en fremtidsrettet og lett fremkommelig by. Det igjen vil bidra til at turister ønsker seg tilbake og bidra til fremsnakking av byen utenfor byens grenser.
  • Fremtidig studentby: Gratis Sundbåt vil være med å gjøre byen attraktiv for studentene, og kanskje være utslagsgivende for valg av studiested, da sundbåten gjør det lett å reise mellom øyene. Det vil bli lett å komme seg til studiested og konferanser rundt omkring i byen. Alle øyene vil bli attraktive å bosette seg på, ikke opphopning på Kirkelandet.

Annen informasjon