Bypakke Kristiansund

19/6 2018 gjorde bystyret enstemmig vedtak om å arbeide for en bypakke for Kristiansund. 

Hovedgrepene i bypakken er rundkjøring og sykkelbru/undergang i Rensvikområdet, flere kryss og utbedringer på Nordlandet samt en ny veg i dagen gjennom Kråkhaugen og en rundkjøring ved Trollsvingen.

Det anbefalte prosjektet koster 950 mill. kroner og vil ta 6,5 år å nedbetale med en bompengesats på kr. 20. 270 mill. kroner er stats- og fylkesbidraget.

Vedtaket i bystyret lyder slik:

"Kristiansund kommune ønsker å bygge en framtidsrettet samferdselsløsning for byen og regionen gjennom å etablere en bypakke for finansering av utbyggingen.

Kommunen tilrår at alternativ B i saksframlegget legges til grunn for bypakken. Alternativet omfatter tiltakene på Nordlandet med veg i åpen skjæring gjennom Kråkhaugen, prosjektene på Rensvik, Trollsvingen, samt byutviklings- og kollektivtiltak.

Alternativet med tunnel gjennom Kråkhaugen på Nordlandet må også utredes og planmessig behandles.

Bypakken etter alternativ B får en anslått kostnadsramme på 950 mill. kroner. Av dette forutsettes 250 mill. kroner i statsmidler og 20 mill. kroner fra fylkeskommunen. Dette gir 28 % offentlig finansiering.

Det forutsettes to bompengesnitt hhv. på Nordsundbrua og Omsundbrua.

Kommunen ber om at bompengesatsen settes til kr 20,-  pr. passering, timesregel, rabatt knyttet til brikke og et månedstak for antall passeringer. Nedbetalingstiden er beregnet til 6,5 år.

Det utredes om gratis sundbåt kan inngå i pakken samt utvidelse av Parkeringshus / plasser ved sundbåtkaiene kan inngå i bypakken."

 

Lenke til saksframlegg og vedlegg