Utbygging av Devoldholmenområdet - Campus Kristiansund

NHP Eiendom og Bane NOR Eiendom skal utarbeide en reguleringsplan for området Rutebilstasjonen – Nordmørskaia – Devoldholmen i Kristiansund sentrum. Som grunnlag ble tre team invitert til et parallelloppdrag. Hensikten var å finne et godt konsept for utvikling av området. Vi ønsker å få frem ulike tilnærmingsmåter og løsningsforslag, tilpasset markedet, behovene og byen.

Kommunen har i juni 2018 vedtatt planprogram for reguleringsplanleggingen. 

Kravene til de innleverte forslagene er at konseptene skal vise en utbyggingsstruktur som gir rom for ulike formål som bolig, næring, forretning/dagligvare og offentlig/privat tjenesteyting. De skal også ivareta områdets funksjon som byens kollektivknutepunkt, ivareta stamnetthavn og hurtigrutekai, legge til rette for sykkel og gange, skape godt lokalklima, samt knytte sammen Vågen og sentrum på en bedre måte.

Ambisjonene for området er tilrettelegging for campus, høy utnytting, tilføre kvaliteter til sentrum, arkitektonisk kvalitet, bærekraftige løsninger og miljøkvalitet, samt gode kollektivløsninger. Vurdering av de tre bidragene kan leses her:

Fastsatt planprogram med saksutredning og vedlegg

Oppstart av detaljregulering - Devoldholmen, Kristiansund