Digitalisering av helsestasjon og skolehelsetjeneste

Gjennom digitalisering skal helsestasjonsinformasjonen bli lettere tilgjengelig og mer attraktiv for brukerne våre. Hverdagen for de ansatte skal bli enklere, og helsestasjonstjenestene skal bli mer lik i kommunene i Sjustjerna. 

Beskrivelse av de 5 leveransene:

1. Utvikle felles nettportal: Kan sees på www.ssikt.no/helsestasjon og inneholder informasjon på engelsk og andre fremmedspråk.

2. Bruk av sosiale media: Bevisst satsing på å kommunisere faglig innhold og tips til målgruppa i egen kommune via Facebook-sider, gode resultat i alle kommuner. I tillegg prøvd ut Snapchat i skolehelsetjenesten/HFU i 3 av kommunene, med hensikt å senke terskelen for kontakt med tjenestene. Sistnevnte har ingen påviselig effekt.

3. Utvikle felles fagprosedyrer: Tallet prosedyrer redusert fra 104 til 28. Av disse er 20 nye, felles prosedyrer. Kvalitet er også forbedret.

4. SMS-tjeneste for enkel forespørsel fra innbyggere: Anskaffet og implementert HelseRespons (WTW AS), erstattes  av DigiHelsestasjon våren 2021.

5. Innføre nytt, felles EPJ og samstemme det på tvers av kommunene: Visma HsPro er anskaffet og innført for alle kommunene, med et 99% identisk oppsett hva gjelder system, kodeverk, metodeoppsett m.v. Også innført digitalt arkiv og SvarUt.

6. Bruk av appen Helseoversikt: Inngått samarbeid med Helseoversikt AS på vegne av kommunene. Informasjon fra  vår egen nettportal er gjenbrukt her, som et supplement til denne.

Gevinstpotensiale 

Lettere tilgjengelig informasjon og forenklet kontakt med tjenestene for innbyggerne. Likhet i tjenester på tvers av kommunene med høyere faglig kvalitet. Forenkling og effektivisering av drift og support på EPJ-systemet.

  • Gevinst for organisasjon og ansatte
  • Gevinst for innbygger/ Næringsliv

Investeringsbehov 

Frikjøp av prosjektleder (100%) + egeninnsats fra kommunene på totalt 814 timer i gjennomføringsfasen. Ut over dette er det kostnader knyttet til anskaffelse og drift av hhv. EPJ-system, HelseRespons og DigiHelsestasjon.