Robotisering - bruk av RPA for automatisering av prosesser

Kommunene ønsker å ta i bruk RPA for å redusere tidsbruk på manuelle, og regelbestemte prosesser.
Volda kommune, sammen med samarbeidskommunene, har fått innvilget skjønnsmidler til utarbeiding av handlingsplan for innføring av RPA-teknologi i 2021. 

Gevinstpotensiale

Gevinstpotensialet skal arbeides grundig med i utforming av handlingsplanen, men en ser allerede flere gevinster. Det vil eksempelvis føre til en mer proaktiv tjenesteleveranse som gjør at innbyggeren slipper å søke om tjenester. Videre vil det føre til redusert behov for bemanning i stab/støttefunksjoner og fristilling av ressurser som kan brukes til andre oppgaver. I tillegg vil det føre til redusert saksbehandlingstid og økt positivt omdømme for kommunene. 

  • Bedre ressursbruk
  • Økonomisk gevinst
  • Gevinst for organisasjon og ansatte
  • Gevinst for innbygger/ Næringsliv

 

Investeringsbehov

Prosjektet  vil kreve innkjøp av konsulentbistand for analyse av kommunene, kjøp av tilgang til RPA-plattform, rammeavtale for FDV av etablerte robotprosesser. I tillegg er det behov for intern kompetanse på prosesskartlegging samt finne kandidater til robotiseringsprosesser og bestille utvikling av prosess.
 

Prosjektet er i planleggingsfasen. 

Kontaktinformasjon

Paul Ottar Tornes
Volda kommune
E-post