Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Som arbeidsgiver har du ansvaret for å trekke skatt (forskuddstrekk) og beregne arbeidsgiveravgift hver gang du utbetaler lønn og annen trekkpliktig godtgjørelse eller gir en naturalytelse (fri bil, bolig osv.) til en arbeidstaker. Dette gjelder også i kortvarige arbeidsforhold. Arbeidstakeren trenger ikke være ansatt hos deg.

Lønnsarbeid i hjemmet og frivillige organisasjoner

For pass av barn, for skattefrie institusjoner og for frivillige og ideelle organisasjoner er det spesielle regler og beløpsgrenser.

Forenklet melding om arbeid i hjemmet

Forenklet a-melding for veldedige og allmennyttige organisasjoner.

Her er en mini-guide for Ideelle lag og organisasjoner - plikter som arbeidsgivere.  (PDF, 506 kB)

 

Forskuddstrekk trekkgrunnlag

Du skal gjennomføre forskuddstrekk i skattepliktig lønn, godtgjørelse, naturalytelser, styregodtgjørelse osv. Det samme gjelder skattepliktig pensjon som du utbetaler.

Unntak og begrensninger

Noen skattepliktige ytelser skal du ikke trekke i selv om de er skattepliktige, for eksempel feriepenger som du utbetaler i ferieåret (året etter opptjeningsåret) og del av lønn før jul.
Det finnes også noen skattepliktige naturalytelser som ikke er trekkpliktige, for eksempel fri bruk av arbeidsgivers motorsykkel.

Utbetaler du bilgodtgjørelse eller andre utgiftsgodtgjørelser, er dette trekkfritt hvis arbeidstakeren leverer reiseregning som oppfyller visse vilkår. Det finnes egne satser for hvor stor godtgjørelsen kan være.

Lønns-ABC finner du hvilke ytelser som er trekkpliktige og trekkfrie.


Fradrag i trekkgrunnlaget

Fagforeningskontingent og pensjonsinnskudd som du har trukket i arbeidstakerens lønn, skal trekkes fra før du beregner forskuddstrekket.

 

Minstegrenser for forskuddstrekk

Du trenger ikke foreta forskuddstrekk hvis:

 • Forskuddstrekket til en og samme arbeidstaker ikke vil utgjøre mer enn 100 kroner i kalendermåneden.
 • Summen av alle trekkpliktige ytelser til en og samme arbeidstaker ikke vil overstige 500 kroner i kalendermåneden.
 • Alle utbetalingene til en og samme arbeidstaker ikke overstiger 1000 kroner i løpet av et inntektsår (gjelder selv om utbetalingen er skjedd samlet).

 

Beregning av forskuddstrekk

Forskuddstrekket gjennomfører du ved å beregne trekkbeløpet og holde dette tilbake i oppgjøret med arbeidstakeren. Forskuddstrekket skal du sette inn på skattetrekkskontoen senest første virkedag etter lønnsutbetalingen.

Kontantprinsippet

Hovedregelen er at du skal beregne trekket på det tidspunktet arbeidstakeren får lønnen eller godtgjørelsen utbetalt eller naturalytelsen stilles til disposisjon. Dette kalles kontantprinsippet. I Lønns-ABC kan du lese mer om når du skal ta en ytelse/godtgjørelse med til trekkberegning.

Skattekort

Du beregner forskuddstrekket etter arbeidstakerens skattekort. På skattekortet er det oppgitt hvilken prosentsats eller hvilket tabelltrekk du skal bruke. Skattekortet henter du elektronisk. Har ikke arbeidstakeren frikort eller skattekort, må du trekke 50 % (30 % i pensjonsforhold).

Naturalytelser

Mottar arbeidstakeren naturalytelser, skal du gjennomføre forskuddstrekk så langt de kontante ytelsene rekker. Er forskuddstrekket høyere enn de kontante ytelsene, skal du melde fra til skattekontoret.

 

Dokumentasjon av forskuddstrekk

Ved hver lønnsutbetaling skal du gi arbeidstakeren kvittering for foretatt forskuddstrekk, vanligvis en lønnsslipp. Kvitteringen skal blant annet inneholde:

 • arbeidstakerens navn og fødselsnummer
 • trekkperioden
 • hvilken tabell eller prosentsats det er trukket etter
 • bruttolønnen
 • beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk med spesifikasjon av fradrag i trekkgrunnlaget
 • størrelsen på foretatt forskuddstrekk og utleggstrekk
 • arbeidsgiverens navn og organisasjonsnummer

Du skal gi arbeidstakeren dokumentasjon på det samlede forskuddstrekket når inntektsåret er slutt (årsoppgave til arbeidstakeren som viser totalt forskuddstrekk og ytelser som er innrapportert på a-meldingene for året).

 

Arbeidsgiveravgift

Du skal beregne arbeidsgiveravgift av lønn og annen godtgjørelse som du skal innrapportere på a-meldingen for kalendermåneden.

 • Du skal ikke redusere avgiftsgrunnlaget selv om du har gjort fradrag i trekkgrunnlaget for fagforeningskontingent, pensjonsinnskudd mv.
 • Du skal beregne arbeidsgiveravgift selv om beløpet er fritatt for opplysningsplikt på grunn av beløpets størrelse (under 1000 kroner i løpet av inntektsåret).

Du skal også beregne arbeidsgiveravgift av naturalytelser (bil, bolig osv.) og utgiftsgodtgjørelser (bilgodtgjørelse, kostgodtgjørelse osv.) som er trekkpliktige. Du skal ikke beregne arbeidsgiveravgift hvis naturalytelsen eller utgiftsgodtgjørelsen er trekkfri.

Har du betalt tilskudd til livrente- og pensjonsordninger, skal du beregne arbeidsgiveravgift av arbeidsgiverens andel av innbetalingen. Dette gjelder selv om det ikke skal innrapporteres på den enkelte arbeidstaker på a-meldingen.

Lønns-ABC kan du lese mer om hvilke ytelser du skal beregne arbeidsgiveravgift av.

 

Frister for rapportering og betaling

Du skal levere a-melding for hver kalendermåned innen den 5. i måneden etter. Forskuddstrekket og arbeidsgiveravgiften skal du fortsatt betale til Kemnerkontoret annenhver måned som i dag. Frister for rapportering og betaling.

A-melding

Hver kalendermåned skal du sende en a-melding med opplysninger om gjennomført forskuddstrekk og beregnet arbeidsgiveravgift.

Du skal rapportere gjennomført forskuddstrekk med beløp og beskrivelsen «Forskuddstrekk» på den enkelte arbeidstakeren, og det skal inngå i rapporteringen av «Sum forskuddstrekk å betale» for arbeidsgiveren.

Du skal ta med alle avgiftspliktige ytelser i rapporteringen av avgiftsgrunnlaget for aktuell beregningsenhet. Beregnet avgift skal inngå i rapporteringen av «Sum arbeidsgiveravgift å betale».

A-meldingen skal som hovedregel leveres elektronisk. Du kan sende opplysningene via lønns- og personalsystemet ditt, eller ved å registrere direkte i Altinn.

 

Betalingsinformasjon

Når du leverer a-meldingen, får du en tilbakemelding med betalingsinformasjon. Du må summere beløpene for begge månedene, men KID-nummeret er det samme for de to månedene.

 

Lover og forskrifter

 

Kontaktinformasjon

Nordmøre Kemnerkontor
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag:
0800-1600

Åpningstider

Åpningstid for publikumsbesøk
Mandag - fredag
0900-1500
Sommer*: 0900-1430

*Sommertid: 15.mai -15.september

Adresse

Postadresse:
Nordmøre Kemnerkontor
Pb 178
6501 Kristiansund

Besøksadresse:
Industriveien 7
6517 Kristiansund