Ny skolestruktur for barneskolene

Bystyret vedtok høsten 2016 ny struktur for barneskolene i kommunen. Kristiansund kommune har i dag ni barneskoler. Når ny struktur realiseres vil fire skoler avvikles og erstattes av to nye:

  • Rensvik skole og Bjerkelund skole skal slås sammen til én skole
  • Dalabrekka skole og Gomalandet skole skal slås sammen til én skole

Om prosjektet

Lokalisering:
Da ny skolestruktur ble vedtatt, ba bystyret rådmannen om å utrede tomteplassering. Det ble lagt ned et grundig arbeid knyttet til å utrede ulike tomtealternativer i 2018, og saker om lokalisering av to nye skoler ble lagt fram for bystyret 5. mars 2019.

Dette ble vedtatt av bystyret:

  • Frei: ny skole til erstatning for Rensvik og Bjerkelund ble vedtatt lokalisert på ei tomt ved Freihallen.
  • Kristiansund: valg av tomt for ny skole til erstatning for Dalabrekka og Gomalandet, ble utsatt. Ny sak ble lagt fram i juni 2019, og det ble vedtatt å lokalisere ny skole på tomta til Gomalandet skole (Røsslyngveien).
     

Forskrift opptaksområder:
Det skal legges fram en ny forskrift om opptaksområder for skolene. Det planlegges høring og politisk behandling høsten 2019/tidlig 2020.Tidsplan
Per nå er det ikke mulig å si noe om når prosjektene blir ferdigstilt. I bystyrets behandling av handlingsprogrammet for perioden 2019-2022 ble bygging av nye skoler vedtatt utsatt. Det betyr at investeringsmidlene til prosjektene om utvikling av nye skolebygg ble tatt ut for denne perioden.

Det er mye som må på plass før en kan starte byggeprosessen, som valg av tomt, regulering av tomt, og arbeid med innhold og utforming av bygg etc. Det jobbes derfor videre med planleggingsarbeid knyttet til prosjektene selv om byggingen er vedtatt utsatt, da det er ønskelig å opprettholde fremdriften.


Politiske saker:

Utredning av ny skolestruktur 2016: saksframlegg og høringsnotat

Kriterier for vurdering av skoletomter

Arealnorm for barneskolene i Kristiansund

Lokalisering av barneskole Frei

Lokalisering av barneskole Kirkelandet/Gomalandet - 1. gangs behandling